Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:922 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 07.04.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Det er forut for LTP-forliket reist spørsmål ved beslutningsunderlaget for å avvikle militær aktivitet på Kjevik.
Vil statsråden fortsette prosessen med avvikling, selv om dette ikke skulle gi den økonomiske gevinsten LTP legger til grunn og hva legger statsråden i så fall til grunn for avviklingen da?

Begrunnelse

Viser til komitemerknaden fra Innst. 62S (2016-2017) Kap. 3.10 Luftforsvaret.

"Komiteen viser til at det er reist spørsmål ved det økonomiske og faglige beslutningsgrunnlaget knyttet til deler av langtidsplanproposisjonen, herunder samlingen på Evenes og Værnes. Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering."

I kapittel "6.1.4 utnyttelse av ledig kapasitet på Værnes-nedleggelse av Forsvarets base Kjevik" beskrives et gevinstpotensiale på en milliard norske kroner over 20år, ved å avvikle militær aktivitet på Kjevik. Det er et spørsmål om beslutningsgrunnlaget som brukes i kapittel 6.1.4 ikke vil gi den forespeilte økonomiske innsparingen på 1000 mill. nok., men snarere kan bli snudd til økte investering. Avvikling av militær aktivitet på Kjevik er i stor grad et effektiviseringstiltak. Det er antakelig lite hensiktsmessig å gjennomføring avvikling hvis det ikke gir innsparing.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. mars 2017 med spørsmål fra stortings-representant Åse Michaelsen. Spørsmålet gjelder beslutningsgrunnlaget for å avvikle militær aktivitet på Kjevik.
En av utfordringene som måtte løses i arbeidet med langtidsplanen for forsvarssektoren, jf. Prop. 151 S (2015–2016), var en vedvarende ubalanse mellom den vedtatte forsvarsstrukturen, oppgavene som skal løses og budsjettnivået. Derfor er det lagt stor vekt på å gjennomføre helhetlige kostnadsberegninger som tar hensyn til erfaringer og kunnskap fra tidligere planer og pågående prosjekter. Vi er trygge på det beslutningsgrunnlaget langtidsplanen er basert på.
I tråd med Innst. 62 S (2016–2017) vil regjeringen komme tilbake til Stortinget dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget. Så langt er det ikke kommet frem nye opplysninger eller noe som endrer forutsetningene for kostnadsberegningene. Når det gjelder Værnes og etablering av Luftforsvarets skolesenter (LSK) har Forsvarsbygg nylig ferdigstilt en mulighetsstudie for hvordan Forsvaret best mulig skal utnytte kapasiteten på Værnes. Mulighetsstudien viser at de økonomiske forutsetningene i langtidsplanen knyttet til nedleggelsen av Kjevik og etableringen av LSK på Værnes fortsatt er gyldige.