Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:924 (2016-2017)
Innlevert: 30.03.2017
Sendt: 31.03.2017
Besvart: 07.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvor mange søknader om individuell stønad for Canoderm til andre hudlidelser enn atopisk eksem er innvilget og gjelder noen av disse Ichtyose?

Begrunnelse

I svar på spørsmål fra undertegnede (Dokument nr. 15:1401 (2015-2016)) oppgir statsråden at:

"Gjennom ordninga med individuell stønad kan HELFO yte stønad til legemiddel som ikkje er godkjent for førehandsgodkjent refusjon. Eg er kjent med at HELFO har innvilga eit fåtal søknader om individuell stønad for Canoderm til andre hudlidingar enn atopisk eksem, men det er førebels ikkje klart om nokre av søknadene gjeld pasientar med ichtyose."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fra 1. april 2016 har Canoderm hatt forhåndsgodkjent refusjon ved atopisk dermatitt. I perioden 1.april 2016 – 1.april 2017 har Helfo mottatt totalt 1846 søknader om individuell stønad for dette preparatet. Det er søkt om bruk for ulike diagnosekoder, inkludert diagnoser som kan innbefatte iktyose. Flere av diagnosekodene er imidlertid sekkediagnoser, og det vil være svært tidkrevende å gå nærmere inn i hver enkelt søknad for å identifisere nøyaktig antall søknader som gjelder iktyose.
Med dagens regelverk gis det ikke individuell stønad til reseptfrie legemidler. Canoderm er et reseptfritt legemiddel, og alle søknader om individuell stønad for Canoderm blir derfor avslått uten en nærmere vurdering.
Canoderm er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved atopisk dermatitt med en maksimal refusjonspris, som i motsetning til utsalgsprisen ved reseptfritt salg er regulert. Jeg vil be Helsedirektoratet se nærmere på om det bør gjøres unntak for kravet om reseptplikt for individuell stønad til reseptfrie legemidler der det er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for andre bruksområder. De generelle kravene til individuell stønad vil likevel gjelde, herunder kravet om at det må foreligge dokumentert effekt ved den aktuelle tilstanden. Kravet til dokumentasjon er noe lavere ved sjeldne tilstander.
Iktyose er en samlebetegnelse for en gruppe hudsykdommer og er ikke regnet som en sjelden sykdom, men det finnes noen former for iktyose som er sjeldne. Dokumentasjonskravet ved søknad om individuell stønad for legemidler ved iktyose vil derfor variere ut fra hvilken form for iktyose pasienten har.
Mange av pasientene med iktyose har behov for behandling med flere ulike hudprodukter. Som redegjort for i mitt svar på spørsmål 15:1401 (2015-2016), kan det ytes bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til reseptfrie salver, kremer og oljer mv. Pasienten må selv dekke utgiftene opp til 1825 kroner (i 2017), men får dekket 90 pst av overskytende beløp.