Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:947 (2016-2017)
Innlevert: 05.04.2017
Sendt: 05.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Administrerande direktør i Helse Vest har tilrådd styret i styremøte den 4.april 2017 å slutte seg til forslaget frå Helse Fonna om at akuttkirurgisk verksemd ved Odda sjukehus vert avvikla. Odda sjukehus vert vidareført som akuttsjukehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tenester, laboratorietenester, planlagd kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk.
Vil statsråden gripe inn og sikre akuttkirurgisk verksemd i Odda, dersom styret gjer slikt vedtak?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan slo Stortinget fast at det fortsatt skal være en desentralisert sykehusstruktur i Norge. Stortinget sluttet seg til planens forslag til betegnelser på sykehus, som er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. Alle akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Stortinget gjorde i tillegg følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt".
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Det ble gitt føringer for dette arbeidet i tråd med Stortingets behandling av planen. Det er gitt frist for avklaring av akuttfunksjoner innen april 2017. Det er gjennomført utredninger av akuttfunksjoner ved sykehusene i Flekkefjord, Odda, Stord, Volda, Namsos, Lofoten og Narvik.
Som det framkommer i Nasjonal helse- og sykehusplan skulle Odda sjukehus vurderes særskilt på grunn av lite opptaksområde. Odda sjukehus har et pasientgrunnlag på drøyt 11 000 innbyggere, og dette er så lavt at det uavhengig av Nasjonal helse- og sykehusplan ville vært nødvendig å vurdere den videre driften av Odda sjukehus.
Styret i Helse Vest behandlet saken i går (4. april) og vedtok at Odda sjukehus, til tross for lavt befolkningsgrunnlag, skal videreføres som et akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tjenester, laboratorietjenester, planlagt kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk. Dette blir begrunnet med lang avstand til nærmeste større sykehus, og at de fleste som trenger akutt helsehjelp ved Odda sjukehus, har behov for et akutt indremedisinske tilbud. Styret vedtok at akuttkirurgien skal avvikles. I styresaken blir det blant annet vist til at det i løpet av en treårsperiode i snitt var fire alvorlig skadde pasienter per år ved Odda sjukehus, og ingen med behov for livreddende kirurgi.
Styrene i Helse Fonna og i Helse Vest har nå vurdert tilbudet ved Odda sjukehus i tråd med det oppdraget de har fått. Jeg vil behandle tilbakemeldingene fra alle de regionale helseforetakene på oppdraget om avklaring av akuttfunksjoner i et felles foretaksmøte 24. april.