Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:970 (2016-2017)
Innlevert: 07.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 21.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden se til og sikre at Politihøyskolen akademiske frihet og forskningens uavhengighet ivaretas på en god måte?

Begrunnelse

Ifølge et oppslag i NRK 6.april refereres det til at et utkast til en evalueringsrapport om midlertidig bevæpning er utarbeidet av Politihøyskolen og (PHS) oversendt til Politidirektoratet (POD) for faktasjekk. POD sendte et svarbrev til forskerne på PHS med en rekke kritiske merknader, i følge NRK. Brevet avsluttes med følgende setning: « Vi ønsker en nærmere dialog for hvordan man kan bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak og som er dekkende for politietaten som helhet». Saken har skapt reaksjoner blant forskerne på PHS som hevder at POD ville styre bevæpningsrapporten.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg mener den akademiske frihet og forskningens uavhengighet ivaretas på en god måte gjennom dagens system hvor universitets- og høyskoleloven er gitt delvis anvendelse for Politihøgskolen (PHS). Loven skal blant annet fremme og verne akademisk frihet slik at forskning og annet arbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige prinsipper.
Styret ved PHS har ansvaret for den faglige kvaliteten. Styret er sammensatt med et flertall utnevnt etter valg fra PHS og et mindretall oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag fra PHS.
Hensynet til den akademiske frihet begrenser Justis- og politidepartementets og Politidirektoratets adgang til å gi instrukser om innholdet i forskningen utover å sikre at det forskes på områder som er relevant for politi- og lensmannsetaten.

Når det gjelder saken som er bakgrunn for spørsmålet, har jeg fått opplyst at Politidirektoratet (POD) mener den aktuelle formulering representanten Elvenes nevner, var uheldig og egnet til å misforstås. POD har videre opplyst at det ikke var deres mening å påvirke den akademiske friheten ved PHS.