Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:990 (2016-2017)
Innlevert: 19.04.2017
Sendt: 20.04.2017
Besvart: 26.04.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Kan statsråden redegjøre for oppfølgingen av rapporten fra Unescos rådgivende organ ICOMOS og IUCN etter deres befaring på Verdensarvområdet på Vega den 20.-22.2.2017?

Begrunnelse

Den 20. - 22. februar ble det gjennomført en rådgivende befaring i Vegaøyan i forbindelse med en vurdering av akvakultur i verdensarvområdet og tålegrenser mellom fiskeoppdrett og verdensarvverdier. På befaringen deltok representanter fra UNESCO rådgivende komiteer ICOMOS og IUCN. Befaringen og rådgivernes rapport vil bidra til å klargjøre rammene for hva UNESCO vurderer som akseptabelt i denne typen verdensarvområde. I rapport er det forventet at det blir gitt en vurdering av akvakultur i verdensarvområdet og tålegrenser mellom fiskeoppdrett og verdensarvverdiene. Som statsråden skrev i sitt svarbrev til meg den 1.2.2017 ville han avvente befaringen og resultatet av rådgivernes rapport, før han ville gå mer konkret inn på spørsmålet om og i hvilket omfang havbruk innenfor verdensarvområdet på Vega er forenelig med de verdier som begrunner verdensarvstatusen og som Norges forpliktelser springer ut i fra.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som stortingsrepresentanten refererer til, ble det i perioden 20.-22.02.2017 gjennomført en befaring (advisory mission) til Vegaøyan verdensarv med representanter fra UNESCOS rådgivende organer ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og IUCN (International Union for Conservation of Nature). Målet for befaringen var å bidra til å klargjøre rammene for hva som er akseptabelt når det gjelder etablering av havbruk eller oppdrettsnæring i et verdensarvområde.
IUCNs og ICOMOSs felles rapport forelå den 8. mars. Den er gjort offentlig tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets websider under regjeringen.no. Rapporten fra IUCN og ICOMOS er grundig og omfattende, og den går inn på en rekke prinsipielle problemstillinger som er relevante og viktige for forvaltningen av Vegaøyan verdensarv. Det gjelder blant annet hvordan verdensarvverdiene er sikret i ulike lover og forskrifter, krav i konsekvensutredninger, norsk praksis for å følge opp verdensarven gjennom egne forvaltningsplaner og manglende kunnskap om oppdrettsanleggenes påvirkning på ærfugl og økosystemene. Rapporten gir et godt grunnlag og et utgangspunkt for den videre prosessen med å vurdere om oppdrettsnæring i og ved området Vegaøyan verdensarv er i samsvar med Norges statspartforpliktelser etter verdensarvkonvensjonen.
Klima- og miljødepartementets fagetater på området, Riksantikvaren og Miljødirektoratet, er i gang med å utrede de ulike problemstillinger som er tatt opp i rapporten. På bakgrunn av dette grunnlaget vil jeg gå grundigere inn i rapporten fra UNESCOS rådgivende organer og se nærmere på rapportens forslag til oppfølging. Derfor er det for tidlig å uttale seg om og i hvilket omfang havbruk innenfor verdensarvområdet på Vega er forenelig med de verdier som begrunner verdensarvstatusen og Norges forpliktelser etter verdensarvkonvensjonen.
Jeg vil samtidig vise til den pågående planprosessen med Kystplanen for Helgeland, som også omfatter Vega kommune. Denne er nå lagt til annengangs offentlig ettersyn våren 2017. Planprosessen er helt sentral for framtidig etablering av havbruk. Riksantikvaren viser i brev av 09.03.2017 til Vega kommune at planen inneholder forslag til tiltak som berører kulturminneverdiene i området på en vesentlig måte og signaliserer at de vil de vil vurdere å fremme innsigelse til planen. Rapporten fra IUCN og ICOMOS vil bli trukket inn i denne vurderingen. Disse prosessene må derfor ses i sammenheng, og det må forventes at det fortsatt vil gå noe tid på før det vil foreligge en endelig avgjørelse i saken.