Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:994 (2016-2017)
Innlevert: 20.04.2017
Sendt: 20.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Med Høyre og Frp i spissen trosset fylkestingets flertall i Aust-Agder tre innbyggerundersøkelser og folkeavstemninga fra 2011,som alle viste et tydelig nei-flertall til sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder. Ett av hoved-argumentene var at statlige arbeidsplasser i tilknytning den nye regionen skulle tilfalle Aust-Agder/Arendal. Etter svarene fra statsråden å dømme er dette svært usikkert.
Kan statsråden fortelle klart og tydelig hvilke statlige arbeidsplasser i tillegg til fylkesmannen som skal tilfalle Aust-Agder?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen legger til grunn at den statlige lokaliseringspolitikken skal bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet. Jeg samarbeider nært med andre departementer på dette feltet. Regjeringen har flyttet ut langt flere arbeidsplasser i denne stortingsperioden, enn Stoltenberg II regjeringen gjorde i sin siste periode. For regjeringen er dette viktig for å bygge opp under en offensiv desentraliseringspolitikk.
I plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser har vi gjort rede for arbeidsplasser hvor det allerede er gjort beslutning om nyetablering eller utflytting. I tillegg er det gitt en oversikt over oppgaver, enheter og funksjoner som planlegges eller vurderes omlokalisert. Stortinget vil bli varslet på egnet måte om resultatene av disse utrednings- og beslutningsprosessene. Jeg kan selvsagt ikke forskuttere utfallet av utredningene og lokalisering av arbeidsplassene.
I beslutningsprosesser om lokalisering av statlige virksomheter, er lokale argumenter og synspunkter viktige, og de er med i beslutningsgrunnlaget. Dette vil vi legge vekt på i den statlige lokaliseringspolitikken, både i saker hvor det er oppretting av nye virksomheter, omlokalisering i forbindelse med strukturendringer og rasjonalisering, eller ved etablering av nye enheter som følge av nye oppgaver. Jeg er opptatt av at det skal være en god, regional balanse i de nye fylkene. Det vil vi også følge opp i det videre arbeidet. Et ledd i dette var beslutningen om å legge det samlede Fylkesmannsembetet for Agder til Arendal, som en følge av beslutningen om å slå sammen Aust- og Vest-Agder.
Jeg viser ellers til mitt svar på spørsmål nr. 955 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen.