Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:998 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 21.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er status for arbeidet med å utrede en organisasjon som vil kunne overta ansvaret for lagring og deponering av radioaktivt atomavfall fra IFE i Himdalen i Aurskog-Høland, og hvordan følger for øvrig regjeringen opp saken der Statens strålevern har vurdert anmeldelse etter at det ble avslørt at tønner med flytende radioaktivt avfall er lagret i strid med reglene?

Begrunnelse

NRK Østlandssendingen kunne 17.11.16 melde at Institutt for energiteknikk har lagret flytende radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland i strid med reglene. Det kom samtidig frem at Statens strålevern vurderer politianmeldelse. Statens strålevern er skeptisk til at IFE driver atomdeponiet i Himdalen, siden stiftelsen også driver de to reaktorene i Halden og på Kjeller. Det spørres også om rutinene knyttet til avfallshåndteringen er tilstrekkelige.
Med bakgrunn i dette stilte undertegnede i dokument nr. 15:268 (2016-2017) spørsmål til statsråden om regjeringen ville ta initiativ til å endre driftsansvaret for atomdeponiet i Himdalen i Aurskog-Høland, hvor Institutt for energiteknikk har deponert flytende radioaktivt avfall i strid med reglene.
Statsråden viste i sitt svar til at man ifølge internasjonal bestepraksis bør skille mellom avfallsprodusent og avfallshåndterer og at det derfor er uheldig at IFE i dag innehar begge rollene.
Videre viste statsråden til at departementet arbeider med å utrede en organisasjon som vil kunne overta ansvaret for lagring og deponering av lav- og mellomaktivt atomavfall, i tillegg til eventuelle andre oppgaver.
Det er nå gått snart fem måneder siden dette svaret. Med bakgrunn i sakens alvor, der Statens strålevern har vurdert anmeldelse etter at tønner med flytende radioaktivt avfall er lagret i strid med reglene, er det å forvente at regjeringen sørger for en rask oppfølging for å sikre en organisering i tråd med internasjonal bestepraksis.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Håndtering av nasjonalt atomavfall og organisering av arbeidet er en sak som prioriteres høyt av regjeringen. Området er utfordrende i og med at ansvaret i dag er plassert i en selvstendig stiftelse, Institutt for energiteknikk (IFE). Nærings- og fiskeridepartementet har tett dialog med instituttet om utfordringene på det nukleære området. Vi forventer å komme tilbake til Stortinget med denne saken i forbindelse med framlegg av statsbudsjettet for 2018.
IFE drifter i dag KLDRA Himdalen etter konsesjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Statens strålevern er tilsynsmyndighet. Strålevernet har for tiden IFEs lagring av flytende radioaktivt avfall i Himdalen til vurderinger. Nærings- og fiskeridepartementet er i dialog med IFE og Statens strålevern om saken og avventer Strålevernets vurdering og beslutning, før jeg vurderer eventuelle tiltak overfor IFE.