Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:999 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 21.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvordan vurderer regjeringen den franske dommen der en asylsøker nektes returnert til Norge?

Begrunnelse

Den 21. april skriver Dagsavisen om en afghansk asylsøker som skulle sendes tilbake til Norge, hvor han først søkte asyl. I saken fremgår det at en fransk domstol stanset returen, fordi den mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene. Nærmere bestemt vurderte domstolen at retur til Norge er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3: forbudet mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff. Ifølge Dagsavisen ble den afghanske asylsøkeren registrert i Norge i oktober 2015, men fikk avslag på asylsøknaden. Han skal så ha reist videre og søkt asyl i Frankrike. Myndighetene avviste imidlertid søknaden og bestemte at asylsøkeren skulle tvangsreturneres tilbake til Norge, i tråd med Dublin-avtalen. Tidligere denne måneden skal returen til Norge ha blitt stanset fordi en forvaltningsdomstol i Lyon mente at en slik retur til Norge ville sette mannen i fare, fordi han sannsynligvis ville bli sendt videre til Afghanistan. Dagsavisen skriver at fordi asylsøkeren kommer fra Nangarhar, der sikkerhetssituasjonen er svært dårlig, vurderte domstolen det slik at han risikerte forfølgelse. Jeg ber derfor statsråden svare på om norsk praksis er i tråd med den europeiske menneskerettskonvensjonen, og hvorfor Frankrike og Norge synes å ha så ulike vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Justis- og beredskapsdepartementet kjenner ikke alle detaljer i den aktuelle dommen fra Frankrike, og jeg kan derfor ikke kommentere innholdet i avgjørelsen. Departementet har imidlertid fått opplyst at avgjørelsen er anket av franske innvandringsmyndigheter, og at den derfor ikke er endelig. En rettsavgjørelse fra en lokal domstol i Frankrike vil på generelt grunnlag ikke være førende for norsk asylpraksis.
Videre kan jeg opplyse at UDI og UNE følger sikkerhetssituasjonen i de enkelte provinsene i Afghanistan nøye og vurderer hvilken betydning denne skal få for asylpraksis. Etter UDIs vurdering er det en «særlig alvorlig» sikkerhetssituasjon i flere provinser i Afghanistan, og i to provinser (Helmand og Nangarhar) er situasjon nå så alvorlig at UDI mener asylsøkere fra disse områdene ikke kan henvises tilbake dit. UDI og UNE vurderer imidlertid alltid om asylsøkere som er beskyttet mot retur til hjemprovinsen likevel kan henvises til å ta opphold i andre trygge områder i Afghanistan (såkalt internflukt). Dette innebærer at personer som kommer fra utrygge områder likevel vil kunne få avslag under henvisning til at de trygt kan ta opphold i for eksempel Kabul.
Jeg har full tillit til at UDI og UNE foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra Afghanistan.