Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2016-2017)
Innlevert: 21.04.2017
Sendt: 24.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden leggje fram estimat som viser kor stor del forsvarsbudsjettet vil utgjere av BNP i Noreg kvart år frå 2017 fram til og med 2024, basert på dei økonomiske rammene i den vedtekne langtidsplanen for Forsvaret og SSBs prognoser for BNP i Noreg desse åra?

Begrunnelse

Følgjande vert vedteken under Høgres landsmøte i 2017 Landsmøte 2017:

"Fortsette en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 %-målet i løpet av et tiår."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: På NATO-toppmøtet i Wales sluttet medlemslandene seg til den såkalte Defence Investment Pledge som blant annet innebærer at allierte skal bevege seg i retning av å bruke minimum 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar og bruke minimum 20 prosent av forsvarsbudsjettet til materiellinvesteringer. Diskusjonen om alliert byrdefordeling har lenge vært et hovedtema i NATO, men er nå ytterligere forsterket med ny administrasjon i USA.
Norge bruker i dag om lag 24 prosent av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer og er således godt over investeringsmålet. Forsvarsutgiftenes andel av BNP for 2017 ligger an til å bli 1,59 prosent. Dette er en økning fra 2015 og 2016, hvor andelene er estimert til henholdsvis 1,47 prosent og 1,55 prosent. Forsvarsbudsjettet, investeringsandelen og BNP-andelen ligger an til å øke fra 2015 til 2017, og utviklingen innenfor disse områdene er så langt fullt ut i tråd med Defence Investment Pledge. Når det gjelder perioden frem mot 2024, er prognosene usikre. De avhenger både av hvordan den økonomiske utviklingen generelt kommer til å bli og av de vedtak som fattes i Stortinget om oppfølging av nåværende langtidsplan i det enkelte budsjettår. Det gjøres allerede svært mye riktig for å styrke Forsvaret. Med langtidsplanen for forsvarssektoren planlegges det med at budsjettene vil fortsette å øke betydelig i årene som kommer, og det investeres i strategiske kapabiliteter som kampfly, maritime patruljefly, ubåter og etterretningskapasiteter. Vi står også foran store investeringer i landmakten. Dette er viktig både nasjonalt og som bidrag til NATO, og blir høyt verdsatt av våre allierte. Regjeringen er tydelig på at den langsiktige målsettingen om å bevege seg i retning av å bruke minimum av 2 prosent av BNP til forsvarsformål ligger fast. Å oppnå en situasjon der Norge faktisk bruker 2 prosent av BNP til forsvarsformål vil kreve betydelige rammeøkninger i de kommende årene, også ut over nivåene det planlegges for i denne langtidsplanen.