Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1019 (2016-2017)
Innlevert: 25.04.2017
Sendt: 26.04.2017
Besvart: 28.04.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Stortinget vedtok i St.prop. 48 (2007-2008) opprettelse av et alliert treningssenter med hovedkvarter på Porsangmoen, samt nødvendig infrastruktur ved Åsegarden- Evenes. Hovedkvarteret i Porsanger ble bekreftet videreført gjennom siste Langtidsplan.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Hovedkvarteret for alliert trening skal ledes fra Porsangmoen slik Stortinget har forutsatt, og da med det antall arbeidstakere som forutsatt?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at det skjer en gradvis dreining mot at ledelsen ved Alliert treningssenter utøves fra Åsegarden fremfor Porsanger. Dette vil da være i strid med Stortingets klare vedtak om at ledelsen for Alliert skal være i Porsanger.
En slik dreining vil etter manges mening føre til andre vurderinger og prioriteringer på bekostning av om ledelsen ble utøvd fra Finnmark og Porsanger.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Alliert trening og øving i Norge er en viktig del av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. Dette bidrar til å sette allierte styrker i stand til å operere effektivt i våre nærområder og til å trene og øve forsterkningsplanverk og forsvarsplaner. En vesentlig effekt av denne aktiviteten må være samtrening og samvirke med våre egne styrker. Som redegjort for i langtidsplanen for forsvarssektoren, Prop. 151 S (2015–2016) skal derfor alliert trening og øving i større grad gjennomføres sammen med norske avdelinger, der hvor disse avdelingene øver og trener.
ATS er et viktig element for å legge til rette for alliert trening og øving i Norge. Hovedkvarteret og ledelsen ved Alliert treningssenter er lokalisert til Garnisonen i Porsanger (GP), med underlagt virksomhet på Åsegarden og Evenes. Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) å legge ned Åsegarden leir. Forsvarssjefen er gitt i oppdrag å legge ned Åsegarden leir innen utgangen av 2019. Det er således ingen intensjoner eller planer om å dreie ledelsen av ATS i retning av Åsegarden.