Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 03.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil forsvarsministeren sørge for at en videre utredning om Kystjegerkommandoen skjer i tråd med Stortingets vedtak og intensjon, og når vil en slik utredning hhv. kunne starte og ferdigstilles?

Begrunnelse

Jeg viser til innstilling 62 S (2016-2017) fra utenriks- og forsvarskomiteen om «Kampkraft og bærekraft», Langtidsplan for forsvarssektoren, og debatten om langtidsplanen i Stortinget.
Stortinget vedtok blant annet:

«Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes».

I innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen ble følgende flått fast i merknad:

«Komiteen mener derfor det er nødvendig å videreføre Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron med tilholdssted i Nord-Norge (…)».

Videre sa flertallet i merknad:

«Flertallet legger til grunn at den videre utviklingen av Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron skal ses i en helhetlig sammenheng, og at kapasiteten og kompetansen blir utnyttet mest mulig effektivt. Flertallet legger derfor til grunn at i en slik videreutvikling skal avdelingens kapasiteter vurderes knyttet tettere opp mot andre avdelinger, herunder Forsvarets spesialstyrker, både med hensyn til konseptuell utvikling og lokalisering.»

I Stortingets debatt om langtidsplanen ble det fra både Høyre, FrP og Arbeiderpartiet vist til at flertallet av partiene ønsket en videreutvikling av KJK, og at dette blir knyttet konseptuelt og lokaliseringsmessig mot andre avdelinger. Referatet fra debatten viser at det i denne sammenhengen ble særlig pekt på en videreutvikling med Forsvarets spesialstyrker, blant annet fra representantene Huitfeldt, Halleraker, Tybring-Gjedde, Frølich, Solhjell, Alexandrova og undertegnede.
Det kan dermed slås fast at Stortingets intensjoner angående videre utvikling av Kystjegerkommandoen er svært klare.
En slik utredning må skje på departementsnivå for å sikre et nødvendig helhetsbilde.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. april 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Martin Henriksen om forsvarsministeren vil sørge for at den videre utviklingen av Kystjegerkommandoen vil skje i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.
Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016), at Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes. Jeg har videre merket meg flertallets merknad i Innst. 62 S (2016–2017).
Den videre utviklingen av Kystjegerkommandoen vil utredes nærmere. Mandat for utredningen er under arbeid i departementet. Mulige alternative lokaliseringer og organisatoriske tilknytninger, herunder forholdet til Forsvarets spesialstyrker, vil være en del av utredningen.
Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte om den videre utviklingen av Kystjegerkommandoen på et senere tidspunkt.