Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1061 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 12.05.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Er Riksantikvarens begrunnelse for redusert tildeling til Nord-norsk Fartøyvernsenter i tråd med den vedtatte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift?

Begrunnelse

Riksantikvaren har i sin tildeling redusert en statlig bevilget grunnfinansiering (St.prop 1 S, kap. 1429, post 75) til 1 av 3 nasjonale fartøyvernsenter, og begrunnet dette med at tilskuddsmottaker er inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette medfører at Nordnorsk Fartøyvernsenter ikke oppnår noen effekt av virkemidlet differensiert arbeidsgiveravgift.
Tidligere praksis har vært lik fordeling mellom de tre fartøyvernsentrene. Riksantikvaren viser i sitt svarbrev på klagen fra Nord-norsk Fartøyvernsenter at Prop. 1 S (2016-2017) ikke gir føringer omkring dette. Riksantikvaren mener derfor at de kan gjøre prioriteringen av de ulike sentrenes behov. Sentrene har riktignok ulike behov, uten at dette har ført til ulik fordeling tidligere. Sentrene har selv disponert de tildelte midlene etter eget behov og de offentlige føringene.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Fartøyvernsentrene får oppdrag knyttet til fellestjenestene fra Riksantikvaren.
Midlene skal ikke bidra til driften av fartøyvernsentrene.
Riksantikvarens oppgave er å sikre størst mulig måloppnåelse innenfor tilskuddsposten. I 2017 dekker post 75 kun i overkant av 70 % av sentrenes totale søknadssum.
Tildelingen av midler fra post 75 er ikke ment å være en ren budsjettpost for fartøyvernsentrene, men et tilskudd til utføring av fellestjenestene. Sentrene er ulike av
struktur, organisering og størrelse, og har ulike behov. Riksantikvaren må derfor foreta en avveining av hvordan tilskuddsmidlene skal fordeles for å oppfylle resultatmålene på best mulig måte. Riksantikvaren har i 2017 prioritert å gi om lag 30 % av posten til investeringer, blant annet nødhavn og antikvarisk handverk. Tilskudd til lønn er beregnet etter modell av Forskningsrådets tilskuddsordning Skattefunn ut fra antall timer avsatt til arbeid med fellestjenesteoppgaver, multiplisert med timelønn inkludert arbeidsgiveravgift. Siden tilskuddet er gitt til dekning av reelle kostnader, vil satsen bli noe lavere for Nordnorsk fartøyvernsenter og Båtmuseum enn for sentrene som har høyere sats for arbeidsgiveravgift.
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor har ikke det faktum at Nordnorsk Fartøyvernsenter kommer inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift stått sentralt i Riksantikvarens begrunnelse for tildeling av midler til Nordnorsk fartøyvernsenter.
Riksantikvarens vedtak om tildeling av midler er påklaget til Klima- og miljødepartementet av Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Forhold knyttet til ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er ikke en del av grunnlaget for klagen. Klagen er til behandling i departementet og jeg ønsker derfor ikke å kommentere saken ytterligere.