Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1081 (2016-2017)
Innlevert: 09.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Geir Inge Lien (Sp)

Spørsmål

Geir Inge Lien (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvor mange ansettelser som er gjort i politiet fra 31. desember 2013 til i dag, og fremstille tallene i en tabell som synliggjør hvilke kategorier av ansatte (politiårsverk, jurister, sivilt ansatte) som inngår i tallene, samt hvordan dette har slått ut for det enkelte politidistrikt?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det finnes ingen sentral oversikt over hvor mange ansettelser som er gjort i politiet fra 31. desember 2013 og fram til i dag, og således heller ikke hvordan dette slår ut i kategorier eller i det enkelte politidistrikt.
Imidlertid har vi oversikt over antall årsverk i politi- og lensmannsetaten. Siden regjeringen tiltrådte har det blitt om lag 1775 flere årsverk i politiet i perioden fra 31. desember 2013 til 30. april 2017. Tall fra Politidirektoratet viser at det pr. 30. april 2017 var 16 544 årsverk i politiet, fordelt på 9 608 politiutdannede, 865 jurister og 6 071 sivile stillinger.
Vedlagt følger en tabell over antall lønnede årsverk i politidistriktene for 2013-2016.

Lenke til vedlegget i pdf-format