Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1104 (2016-2017)
Innlevert: 11.05.2017
Sendt: 12.05.2017
Besvart: 19.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Forslaget om tvangssammenslåing av Fet, Sørum og Skedsmo behandles av Stortinget 8. juni. Fylkesmannen har allerede innkalt til fellesmøte 20. juni for å etablere fellesnemnd. En styringsgruppe med representanter fra kommunene er etablert og har bl.a. drøftet navn på ny kommune. Flere partier i Skedsmo krever at navnespørsmålet utsettes slik at det kan legges opp til en demokratisk prosess. Høyre i Skedsmo sier at dette må være klart før møtet med fylkesmannen, hvis ikke vil statsråden bestemme.
Er dette riktig?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) regulerer sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Etter § 25 skal fylkesmannen innkalle til felles kommunestyremøte for å drøfte navn, antall medlemmer i det nye kommunestyret/fylkestinget, sammensetning og funksjoner for fellesnemnda, valg av revisor for fellesnemnda og eventuell opprettelse av andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen. Formålet med møtet er å diskutere disse spørsmålene for å legge til rette for sammenslåingen. Drøftingsmøtet er prosessledende. Det skal derfor ikke treffes noen formelle vedtak i møtet, jf. Ot. prp. nr. 41 (2000–2001). Formelle vedtak kan utelukkende treffes i etterfølgende kommunestyremøter i de enkelte kommuner.
Kommunestyrenes behandling av spørsmålet om den nye kommunens navn, vil imidlertid kun være av rådgivende karakter. Etter kommuneloven § 3 nr. fastsetter Kongen kommunens navn, etter at det er innhentet uttalelser fra de berørte kommuner. Departementet tar sikte på å fremme kongelig resolusjon i løpet av høsten 2017.