Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1116 (2016-2017)
Innlevert: 15.05.2017
Sendt: 15.05.2017
Besvart: 22.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når, hvordan og fra hvem mottok statsråden faglig råd om å utsette oppstart av Ringeriksbanen?

Begrunnelse

Siden statsråden så åpenlyst lar være å svare på mitt enkle spørsmål sender jeg det en gang til. Begrunnelsen følger, nøyaktig som sist.
Jeg viser til mitt spørsmål fra 4.april om hva slags faglige råd statsråden har mottatt som underbygger hans konklusjon om at det mest forsvarlige er å utsette oppstart av Ringeriksbanen til 2021, og hvordan statsråden har mottatt disse rådene.
I svar 20.04 skriver statsråden:

«Kostnadsanslagene har ikke endret seg fra 2016 til 2017 utover normal prisomregning. Derimot er det en rekke andre momenter som jeg har tillagt vekt. La meg derfor gjøre oppmerksom på pressemeldingen fra Bane NOR SF 14.03.17, hvor det blant annet står at prosjektet jobber etter en hurtigplan, der flere prosesser går samtidig, og at det er en viss risiko forbundet med å kjøre overlappende prosesser. Det står videre at noe mer tid til forberedelser vil gi prosjektet bedre tid til å modne og optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. Og det står at risikoen reduseres når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktunderlag. Videre står det at med en hurtigplan om 2019 er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prosesser som ekstern kvalitetssikring, bompengeproblematikk og Stortingets egen budsjettprosess, samt at det nye regelverket for offentlige anskaffelser ville ha gitt behov for mer tid til kontraktarbeidet.
Selv om jeg ønsket 2019 som oppstart, så er min vurdering at momentene nevnt ovenfor er såpass vesentlige at det er mer forsvarlig å starte i 2021. Det er selvsagt en vurdering man kan konkludere annerledes i, avhengig av hvor sterkt man de ulike hensynene kostnad, kvalitet og ferdigstillelsestid, og risiko forbundet med disse.»

Det er altså klart at statsråden ikke har mottatt skriftlige råd fra fagetatene som skulle tilsi en utsettelse av prosjektet. Alt han har å vise til er en pressemelding fra Bane NOR, publisert i etterkant av at beslutningen var tatt. For Stortingets arbeid med Nasjonal Transportplan er det selvsagt viktig å få klarhet i hvor solid begrunnelsen for regjeringens utsettelse er, og om den eventuelt skyldes en ren politisk nedprioritering. Det gjenstår derfor fortsatt å få en klar forklaring fra statsråden på når, hvordan og fra hvem han mottok faglig råd om å utsette oppstart for Ringeriksbanen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som kjent er det nå en mer offensiv og målrettet fremdrift på å realisere ny jernbane og E16 til Hønefoss enn det som ligger inne i gjeldende Nasjonal Transportplan. Beslutningen om fremdrift på Ringeriksbanen står for regjeringens regning basert på best mulig tilgjengelig informasjon om både prosjektet i seg selv og den samlede prosjektporteføljen i NTP 2018-2029.
Det er ikke naturlig at de interne departementsforberedelser til utarbeidelsen av nasjonal transportplan kommuniseres eller refereres utad. Regjeringens prioriteringer gjøres basert på tilgjengelig kunnskap om prosjektet, kostnader, risiko, etc. Summen av disse rådene er grunnlaget for den tidsplanen som regjeringen har lagt opp til Nasjonal Transportplan. Momentene i disse rådene er listet opp i pressemeldingen som er henvist til og referert i mine tidligere svar til representanten Lysbakken.
Som nevnt i mine tidligere svar er det mange faktorer som tilsier at prosjektet gjennomføres med lavere risiko ved litt mer tid til forberedende arbeid. Men det er selvsagt en viss subjektiv vurdering om risiko, økonomi og tidsbruk står i forhold til hverandre. Som nevnt tidligere bidrar jeg selvsagt derfor til at Stortinget er best mulig opplyst om valgmuligheter og fakta når Stortinget skal fatte sine beslutninger.