Skriftlig spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1159 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olivia Corso Salles (SV)

Spørsmål

Olivia Corso Salles (SV): Jeg viser til forslag fremmet av Høyre i Oslo bystyre om at byrådet i Oslo bør ta initiativ til å få tilbakeført en tomt på Aker sykehusområde vederlagsfritt fra OUS for å bygge storbylegevakt.
Er helseministeren kjent med partifellenes forslag, og hvordan stiller han seg til det, og kan helseministeren tenke seg å legge til rette for at Oslo kommune kan få tilbakeført tomten som staten overtok i forbindelse med sykehusreformen uten vederlag til helseforetaket?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helseforetakslovens § 31 lyder: "Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet etter forslag fra styret. Når foretaksmøte i helseforetak skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken legges fram for departementet før vedtak fattes. Det kan i vedtektene gjøres unntak fra denne bestemmelsen i tilfeller hvor eiendommens verdi ikke overstiger et nærmere bestemt beløp."
Det fremgår av vedtektene for Helse Sør-Øst RHF § 11:

"Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Sør-Øst RHF eier, når eiendommen er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen."

Den aktuelle tomten har en verdi over 10 mill. kroner og saken ble på den bakgrunn behandlet i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 18. mai 2017, hvor det ble gjort følgende vedtak:

1.Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 031-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av eiendom på Aker sykehus med gnr. 85, del av bnr. 265 i Oslo kommune.
2.Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.
3.Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4.Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.
5.Foretaksmøtet legger til grunn at eiendommen knyttet til oppføring av storbylegevakt avhendes direkte til Oslo kommune.
6.Foretaksmøtet legger til grunn at avhendingen gjennomføres på en slik måte at det ikke vil være til hinder for utviklingen av nytt lokalsykehus på Aker og at avhendingen først skjer på et tidspunkt hvor alle nødvendige avklaringer i denne forbindelse er gjort.

Føringene som departementet har lagt til grunn i denne saken om at frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier m.v. er de samme som legges til grunn i alle saker om salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten.
Stortinget fastsetter de årlige bevilgninger til spesialisthelsetjenesten på postnivå. Å overføre verdier uten vederlag fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren vil innebære en omfordeling som departementet ikke har fullmakt til å foreta. Et slikt forslag måtte evt. ha vært lagt fram for Stortinget.
Helseforetakslovens § 31 innebærer et forhåndssamtykke fra Stortinget til salg og pantsettelse av fast eiendom. Bestemmelsen åpner ikke for å gi eiendom i gave eller å selge eiendom til en pris som er åpenbart lavere enn markedspris.
Jeg vil understreke at det ikke er noen forskjell mellom denne salgssaken og øvrige salgssaker som gjennomføres i spesialisthelsetjenesten. Det er siden staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten gjennomført en rekke salg av eiendom fra spesialisthelsetjenesten til fylkeskommuner og kommuner. Alle salgene er gjort til markedspris. Likebehandling må være det bærende prinsippet både i denne saken og i forhold til tilsvarende saker i fremtiden. Saken har derfor en klar prinsipiell side som må respekteres.