Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1175 (2016-2017)
Innlevert: 29.05.2017
Sendt: 29.05.2017
Besvart: 06.06.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I Øyer har flomsikringen i Kramperudåa nok en gang sviktet. Etter flommen i 2014 brukte NVE store ressurser på å flomsikre elva - ut fra et mål om at den skulle tåle en 200-årsflom. Men tiltakene har nå sviktet for tredje år på rad.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre at tilsvarende situasjoner oppstår, og hva gjøres nå for å sikre Kamperudåa slik at innbyggerne som bor ved den slipper å frykte flom?

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: NVE har flere ganger bistått Øyer kommune med flomsikring i Kramperudåa. Under flommen i 1995 oppsto det skader langs vassdraget og i 1996 gjennomførte NVE sikringstiltak på deler av strekningen.
Under et kraftig regnvær i juli 2014 ble de opprinnelige sikringstiltakene ødelagt. Det ble store erosjonsskader langs elvekantene og skader på boligeiendommer og veier. NVE utførte krisetiltak, samtidig som det ble planlagt et permanent tiltak dimensjonert for vannføring tilsvarende 200 års-flom med et klimapåslag. Denne planen ble vedtatt av kommunen og byggingen ble gjennomført av NVE etter vårflommen i 2015.
Både våren 2016 og i år oppsto det punktvise skader på den nye sikringen, som følge av kraftig nedbør i kombinasjon med snøsmelting.
Kramperudåa er et bratt og masseførende vassdrag som er naturlig utsatt for erosjon og oversvømmelse ved store nedbørsmengder. Det er etablert bebyggelse og annen infrastruktur tett opp til elvekanten, og elva krysses av veier med kulverter og bruer, noe som medfører potensial for skader. Det er svært utfordrende å etablere solide flomsikringstiltak i bratte masseførende vassdrag der det er trangt mellom bebyggelsen. Eventuelle nye tiltak må derfor vurderes nøye slik at disse får den tilsiktede virkningen.
Jeg har fått opplyst at NVE vurderer hva som kan gjøres for å bedre situasjonen i Kramperudåa, og at NVE framover vil ha nær dialog med Øyer kommune og beboerne om dette.