Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1198 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Oslo og Akershus har foreslått å gjennomføre en grenseendring mellom Ski og Ås hvor grensen i sin helhet trekkes langs E 18. Dette vil representere en overføring av vesentlige deler av Ås både befolkningsmessig og arealmessig til nye Ski/Oppegård kommune. Ås kommune er sterkt imot den foreslåtte grenseendringen.
Vil departementet likevel gjennomføre fylkesmannens forslag, og når vil saken bli avgjort?

Begrunnelse

I Prop 96 S (2016-2017) vises det til at fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Oppegård, Ski og Ås bør slås sammen til en kommune. Fylkesmannen sier videre at en ny kommune bestående kun av Ski og Oppegård forutsetter en grensejustering mellom Ås og Ski.
Ås kommune har gått i mot sammenslåing, og dette er heller ikke en del av regjeringens forslag til tvangssammenslåinger i Prop 96 S.
Det er vanskelig å forstå fylkesmannens argument om at en sammenslåing mellom Oppegård og Ski forutsetter en grensejustering mellom Ås og Ski. Det er derfor behov for å få avklart om departementet arbeider med en oppfølging av fylkesmannens forslag. Dette vil i tilfelle være i sterk konflikt med vedtakene fra Ås kommune.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Prop. 96 S (2016-2017) Endringer i kommunestrukturen står det:

Etter Stortingets behandling av proposisjonen vil departementet i dialog med fylkesmennene følge opp aktuelle initiativ om grensejusteringer, jf. Inndelingsloven § 8.
Søknad om at det skal settes i gang utredning om grensejustering kan fremmes av innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, kommunestyret og fylkestinget. Initiativrett innebærer retten til å ta opp en sak, og plikt for departementet/fylkesmannen til å vurdere nærmere utredning av saken. Departementet kan også på eget initiativ utrede spørsmål om grenseendringer. Fylkesmannen har ikke initiativrett, men departementet kan velge å følge opp innspill fra fylkesmannen. Regjeringen fatter vedtak i saker om grensejusteringer. Fylkesmannen fatter vedtak i mindre saker der det er enighet.
Departementet legger til grunn at alle grensejusteringer som involverer kommuner som skal slå seg sammen, bør avklares med sikte på at grensejusteringer kan tre i kraft samtidig med de nye sammenslåtte kommunene, altså 1.1.2020.
På bakgrunn av fylkesmannens anbefaling om grensejustering dersom Ås ikke slås sammen med Ski og Oppegård, vil departementet ta initiativ til en utredning av grensejustering mellom Ski og Ås kommuner. Det betyr ikke at vi på noen måte har konkludert. Begge de berørte kommunestyrene vil bli involvert i utredningsarbeidet, og det vil bli lagt til rette for at innbyggerne i de berørte områdene skal få anledning til å uttale seg om saken.