Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse og omsorgskomiteen hadde 22. mai et åpent møte om tematikken Hospice- en del av fremtidens helsetjenester. Arbeiderpartiet har tydeliggjort dette som modell i sitt vedtatte partiprogram for neste periode og mandatet for det nedsatte NOU utvalget på feltet er også tydelig i sin bestilling vedrørende hospice. Erfaringer fra andre land viser klart at det må andre løsninger til for å imøtekomme behovene.
Mener statsråden at det er nødvendig å vente, når erfaringene fra andre land er så positive?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er regjeringens mål at god palliativ behandling og omsorg skal gis til alle som har behov for det. Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 et utvalg som skal gjennomføre en offentlig utredning av palliasjonsfeltet. Palliasjonsutvalget har fått som en del av sitt mandat å foreslå tiltak som skal bidra til å styrke kvalitet, kompetanse, samhandling, faglig omstilling og nye arbeidsformer, i tillegg til tverrfaglig samarbeid. Det er presisert i mandatet at lindrende behandling og omsorg skal gis som en integrert del av de ordinære helse- og omsorgstjenestene. Videre skal utredningen bygge på erfaringer fra andre land, for eksempel erfaringer fra bruk av hospice, og vurdere om disse erfaringene er relevante for Norge.
Jeg er opptatt av at det skal legges til rette for et tilbud som er tilpasset den enkelte pasient og pårørendes behov og at det skal være et likeverdig tilbud i hele landet. Jeg er også opptatt av at mennesker skal få tilbringe den siste delen av livet der de føler seg trygge og at de får den behandlingen de trenger, uansett hvor de befinner seg, enten det er hjemme eller på en institusjon. God smertelindring og helhetlig omsorg er helt avgjørende. Det er dette jeg mener med pasientens helsetjeneste.
I Norge er det 65 lindrende enheter, hvorav fire bærer navnet hospice. Erfaringer fra disse enhetene vil bli tatt med i utvalgets vurdering av hvordan det palliative tilbudet skal organiseres. Utvalget skal levere sin endelige utredning og innstilling innen utgangen av 2017. Jeg er glad for at vi har en pågående utredning om dette viktige feltet som vil gi oss en helhetlig og grundig vurdering av hvordan vi kan gi gode palliative tjenester i fremtiden.