Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden gripe inn slik at pasienter ikke må forhåndsbetale for nødvendige og planlagte pasientreiser, opphold ved pasienthotell, mat, parkering m.m. og sørge for at dagens svært byråkratiske søknadsskjemaer for refusjoner endres?

Begrunnelse

I 2015 ble Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser, Prop. 77 L (2014-2015) Innst. 302 L (2014-2015)), vedtatt.
Etter dette er det flere tilbakemeldinger som viser at systemet for pasientene har blitt svært byråkratisk og at det i større grad enn før bes om store utlegg mange kan ha vanskeligheter med å betale.
Spørsmålsstillerne er gjort kjent med et konkret eksempel. Det gjaldt en pasientundersøkelse for MR og konsultasjon med nevrokirurg for to små barn som hadde med følge av foreldre. På grunn av timeavtale kl. 07.30 og lang reiseavstand rekvirerte pasientkoordinator overnatting på pasienthotell. Da familien ankom hotellet viste det seg at de selv måtte betale omlag 3000 kroner for oppholdet, noe som for de var ny praksis da de hadde vært på tilsvarende opphold tidligere uten å betale.
Familien fikk beskjed om at de kunne søke pasientreiser om refusjon i etterkant. De innhentet dokumentasjon på at de hadde vært til undersøkelse og fikk med seg to skjemaer på fire sider hver til utfylling.
I tillegg ble det krevd dokumentasjon på besøk ved poliklinisk avdeling, kvittering for utlegg til overnatting, matutgifter, parkeringsutgifter og begrunnelse for hvorfor ikke nærmeste sykehus ble brukt, og bekreftelse fra sykehuset.
Fordi familien glemte å spørre om dokumentasjon på at nærmeste sykehus ikke kan foreta de undersøkelsene barna gjennomførte, risikerer de avslag og en ny søknadsrunde for refusjon.
Totalt kostet dette behandlingsoppholdet familien 4.500 kroner. Mange ville hatt vanskeligheter med å legge ut for en slik stor sum. Det fremstår også som svært ressurskrevende for det offentlige og unødvendig tungvint for pasientene å måtte søke om refusjon på den måten som beskrives.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortingsrepresentant Toppe spør om jeg vil gripe inn slik at pasienter ikke må forhånds-betale for nødvendige og planlagte pasientreiser, opphold ved pasienthotell, mat, parkering m.m. og sørge for at dagens svært byråkratiske søknadsskjemaer for refusjon endres.
Det vises i spørsmålet til vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven om dekning av utgifter til pasientreiser. Bakgrunnen for Regjeringens forslag om endringer i regelverket var nettopp et ønske om å forenkle oppgjørsordningen for pasientreiser. Dette for å sikre en enklere løsning for pasientene og en mer kostnadseffektiv administrasjon av ordningen. Stortingets flertall sluttet seg til forslagene og de foreslåtte endringene ble vedtatt. Disse trådte i kraft 1. oktober 2016. Ny forskrift om pasientreiser trådte i kraft fra samme tidspunkt.
Pasienten og nødvendig ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med nærmere angitte helsetjenester. Pasienten må som hovedregel organisere og legge ut for reisen på egen hånd for deretter å søke refusjon. Slik var også ordningen før de nye endringene trådte i kraft.
Det som imidlertid er nytt er innføring av standardsats. Dette er en forenkling for pasientene og gir en mer kostnadseffektiv administrasjon av ordningen. Pasientens utbetaling baseres på en standard kilometergodtgjørelse uavhengig av om pasienten benytter kollektiv transport, egen bil eller drosje. Pasienten kan velge det transportmiddelet som passer best og pasienten slipper å dokumentere hvordan han eller hun har reist.
I enkelte tilfeller gis pasienten rekvisisjon til transport. Rekvisisjon tilbys blant annet dersom det av helsemessige årsaker er behov for tilrettelagt transport eller det ikke finnes rutegående transportmiddel. Transporten organiseres i slike tilfeller av pasientkontorene og pasienten betaler kun en egenandel for reisen.
I 2016 var det 4,5 millioner reiser uten rekvisisjon. Dersom pasienter ikke skal måtte legge ut for utgifter knyttet til reise må pasientreisekontorene også organisere disse reisene. Dette vil kreve svært mye ressurser.
Når det gjelder utgifter knyttet til overnatting er det slik at pasienter som har rett til å få dekket utgifter ved reise, også kan ha rett til å få dekket kost- og overnattingsgodtgjørelse begrunnet i forhold knyttet til selve reisen til og fra behandling. Pasienten kan velge å overnatte i pasienthotell eller ordinært hotell. Regelverket legger opp til at pasienten uansett må legge ut for oppholdet for deretter sende refusjonskrav til Pasientreiser. Dette er en videreføring av tidligere regelverk, og ikke nytt fra 1. oktober 2016.
Jeg har vært i kontakt med Pasientreiser HF i sakens anledning. Jeg har derfra fått opplyst at de regionale helseforetakene har blitt enige om at praksis skal være at pasienten blir informert i innkallingsbrev om at de selv må legge ut for 1- og 2-døgnsopphold. Pasienten søker så om å få dekket overnattingsutgiftene etter fastsatt sats, sammen med reiseutgifter i etterkant av reisen.
I tilfeller der pasienten velger å oppholde seg ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom flere behandlinger (seriebehandling), dekkes pasientens utgifter til opphold fullt ut, hvis dette samlet sett gir lavere utgifter for helseforetaket enn hvis pasienten hadde reist frem og tilbake mellom hver behandling. Jeg har fått opplyst av Pasientreiser HF at overnatting ved seriebehandling og overnattinger i pasienthotell som er begrunnet i forhold knyttet til behandlingen, bestilles av behandlende avdeling. Faktura sendes i disse tilfellene videre til pasientens helseforetak og pasienten slipper utgifter for overnatting.
Fra 1. oktober 2016 ble det mulig for å pasienter og foresatte å søke elektronisk om dekning av pasientreiser. Dette gjøres på helsenorge.no ved å logge seg inn i Min helse. Nødvendig dokumentasjon kan lastes opp i søknaden og sendes sammen med søknaden.
Det er fortsatt anledning til å sende inn refusjonskrav på papirskjema. Pasientreisers søknadsskjema er på fire sider, det som tidligere ble fylt ut i fritekst, ivaretas nå ved at pasienten bruker utfyllingsfelter og avkrysning. På den måten slipper pasienten å fylle ut fritekst og kan i stedet krysse av punkter som er aktuelle i sin sak. I tillegg kan mer informasjon leses maskinelt, og saksbehandlingen i større grad automatiseres. Hvis man er to foreldre som har fulgt ett barn til behandling, holder det å fylle ut ett skjema, er det to barn som har vært til behandling, må det fylles ut et skjema for hver av pasientene.
Jeg har fått opplyst fra Pasientreiser HF at papirskjemaet nylig er revidert og brukere og Pasientreisers brukerpanel har vært involvert i arbeidet.