Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1213 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): På hvilken måte vil kunnskapsministeren sikre at alle skolebarn i Norge får kjennskap til terrorangrepet 22. juli og lærer om dette på en kunnskapsbasert og faglig forankret måte?

Begrunnelse

Til høsten starter de første barna i skolen som ikke var født 22.juli 2011. For stadig flere av de yngste vil den høyreekstreme terroren som rammet Norge være en historisk hendelse. Mange barn går gjennom hele barneskolen uten å lære om 22. juli. Det er i beste fall uklart og lite systematisk hvordan undervisning om det største terrorangrepet på norsk jord skal og bør foregå.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Terroraksjonen den 22. juli var en fryktelig hendelse i norsk historie og må ikke bli glemt. Vi har alle plikt til å bidra til at nye generasjoner blir minnet på denne tragiske terrorhandlingen hvor så mange liv gikk tapt. Skolens rolle i dette formidlingsarbeidet er sentral og lærere må ha kunnskap og innsikt til å kunne undervise om dette.
Læreplanverket består per i dag av kompetansemål som stort sett er utformet på et overordnet nivå og nevner verken terrorhendelsen 22. juli eller andre enkelthendelser. Til sammenlikning er heller ikke andre verdenskrig nevnt eksplisitt i kompetansemålene. Det er opp til hver enkelt skole og lærer å finne undervisningsopplegg og tematikk som gjør at elevene når målene i læreplanene. Både læreplanen i samfunnsfag og KRLE har kompetansemål som kan passe til å diskutere terror av ulikt slag og knytte det til konkrete hendelser som 22. juli.
Som en del av den pågående fagfornyelsen er det prioritert tre tverrfaglige tema. Ett av disse er demokrati og medborgerskap. Temaet er forankret i formålsparagrafen og skal blant annet legge til rette for læring som styrker elevenes demokratiforståelse og evne til å delta i demokratiske prosesser og fellesskap. Det er viktig at nye generasjoner lærer at demokratiet ikke kan tas for gitt, og hvordan det må skapes og vedlikeholdes gjennom at hver og en utvikler kunnskap om og lærer å delta i demokratiet.
Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til innhold i fagfornyelsen og vil nedsette faggrupper som blant annet skal utarbeide forslag til de tverrfaglige temaene.
Uten å foregripe disse fagpersonenes faglige vurderinger vil det være rimelig å anta at temaet demokrati og medborgerskap vil bidra til å åpne opp for diskusjon av temaer som berører terror.
Terroraksjonen 22. juli er samtidig av en slik karakter at jeg vil vurdere om vi skal få utformet eget lærings- og refleksjonsmateriell om denne unike hendelsen i norsk historie til bruk i opplæringen.