Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 06.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Konsekvensutredning "Friluftsliv, herunder barn og unges interesser" fra Justis- og Beredskapsdepartementet viser at støy fra skyting vil høres i boligområdene og av barnehage- og skolebarn nær det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud i Ski.
Deler statsråden lokalbeboernes bekymring for dette, og hvorfor har ikke alternative lokaliseringer – for eksempel på Rygge, hvor dette problemet kunne vært unngått – blitt vurdert?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg tar støyutfordringene på alvor. I forprosjekteringen og i forslaget til reguleringsplan er det tatt en rekke hensyn, både hva gjelder fysiske tiltak for støyskjerming - eksempelvis inntil 10 meter høye støyvoller, og overbygget standplass på utendørs skytebane - og restriksjoner på politiets aktivitet. Konsekvensen av dette er at det er mulig å realisere beredskapssenteret innenfor gjeldende retningslinjer for støy.
Bak valget av tomt på Taraldrud ligger en grundig prosess, som også har vært gjenstand for ekstern kvalitetssikring. Mange alternative tomteløsninger er blitt lansert og vurdert, hvilket har bidratt til at denne prosessen har tatt tid. Alna og Grønmo i Oslo er blitt utredet særskilt. Basert på grundige vurderinger har Taraldrud fremstått som den absolutt beste løsningen.
I konseptvalgutredningen ble det satt absolutte krav om maksimalt 30 minutter kjøretid til Oslo sentrum, og maksimalt 45 minutter kjøretid til Gardermoen. Dette er minimumskrav for nærhet til viktige objekter. Terrorhendelsene i London den siste tiden har vist viktigheten av at politiet må være i nærheten av det de skal beskytte, og for å forberede en koordinert respons må ressursene være samlet så langt det lar seg gjøre. Når kriser oppstår er tiden en kritisk faktor. For å oppnå akseptabel responstid og responskvalitet er det viktig at senteret ligger nært Oslo, og at mest mulig aktivitet er samlet på ett sted. Dette muliggjør blant annet at personer i trening i fremtiden kan inngå i beredskapsplanleggingen, og at man har nærhet til flest mulig av de objekter som skal beskyttes. Ved å samle enheter, aktiviteter og utstyr legger vi til rette for rask tilgang på et stort antall personell, med ulik kompetanse, slik at politiet raskt kan mobilisere en riktig respons ved ekstraordinære hendelser og kriser.
Rygge ligger for langt unna Oslo til å oppfylle ovennevnte krav og behov. Utover at avstanden i seg selv ville gitt uakseptabel responstid, tilsier også andre forhold at et beredskapssenter langt unna Oslo er problematisk. Personellet i beredskapstroppen er eksempelvis i regulær patruljetjeneste i Oslo politidistrikt halvparten av arbeidstiden. Det er vanskelig å se for seg at dette kunne fortsatt dersom beredskapssenteret eksempelvis ble lagt til Rygge.
Avslutningsvis vil jeg bemerke at en samlet Justiskomité, i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2017, uttrykte at det nå er mest hensiktsmessig å legge diskusjoner om lokalisering til side, og gå videre på Taraldrud. Jeg er villig til å se på ytterligere justeringer av forslaget til reguleringsplan, basert på høringsuttalelsene som kommer inn, men planen gir etter mitt syn en god balanse mellom hensyn til nasjonale behov og lokale interesser.