Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1257 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette, og hvis dette er tilfellet, hvilke kontrollmekanismer vil statsråden iverksette?

Begrunnelse

Norske kommuner har de siste tiårene opplevd å få et stadig økende omfang av lovpålagte oppgaver gjennom desentralisering av tjenester og nye helsereformer. Med denne regjeringen har de lovpålagte oppgavene økt ytterligere, herunder oppgaver både kommuner og fagmiljøer har vært sterkt kritiske til. Tidsskrift for omsorgsforskning har i sin utgave 03/17 en artikkel på trykk vedrørende finansiering av sykehjem og hjemmetjenester. I artikkelen fremgår det at eldre med høy inntekt har større sannsynlighet for å få sykehjemsplass enn de med lav inntekt, også kontrollert for andre faktorer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er riktig at helse- og omsorgstjenestene har en noe ulik finansiering avhengig av om brukeren får et tilbud i kommunal institusjon eller i eget hjem. For brukere i institusjon har kommunene ansvaret for å finansiere et samlet bo og tjenestetilbud. Dersom brukeren bor i sitt eget hjem finansierer staten gjennom folketrygden blant annet legetjenester og legemidler dersom den enkelte har utgifter utover takordningene.
Hva en bruker skal betale for tjenestene er gitt i forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Disse er også ulike avhengig av om brukeren bor i institusjon eller i eget hjem. I institusjon kan kommunen kreve opptil 85 pst. av brukerens inntekt fratrukket et fribeløp. I eget hjem kan kommunen kreve egenbetaling for praktisk bistand og opplæring. Samtidig betaler brukeren i eget hjem for å bo, egenandeler opp til takordningene, samt for praktisk bistand opp til selvkost.
Hjemmesykepleie og praktisk bistand til stell og egenomsorg i eget hjem er fritatt for egenbetaling.
Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunene ansvaret for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Tjenestene skal være forsvarlige og skal ytes ut fra den enkelte brukers behov. Kommunene skal ikke ta hensyn til brukerens økonomi ved tildeling av tjenester.
Det henvises i begrunnelsen for spørsmålet til en artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning. I artikkelen vises det til forskjellene i finansiering og egenbetaling for tjenester i institusjon og eget hjem. Det påvises videre sammenhenger mellom eldre innbyggeres inntektsnivå (på kommunenivå) og andelen eldre innbyggere med sykehjemsplass i kommunen. Artikkelen konkluderer med at det ikke nødvendigvis er en årsakssammenheng, men at finansieringssystemet for like tjenester bør harmoniseres slik at mulige vridningseffekter minimaliseres.
Det er satt i gang et utredningsarbeid om finansiering og egenbetaling for ulike boformer. Formålet med utredningsarbeidet er å få et rettferdig og forutsigbart regelverk som er enkelt å forstå for både brukere, pårørende og kommunen.