Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1311 (2016-2017)
Innlevert: 16.06.2017
Sendt: 19.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil regjeringen følge opp vedtaket fra Finnmark fylkeskommune om å overføre ansvaret for fergesambandet Øksfjord-Hasvik fra fylkeskommunen til staten?

Begrunnelse

Fylkestinget i Finnmark har 16. mars i år gjort vedtak om at de ønsker å overføre fergesambandet Øksfjord-Hasvik til staten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at spørsmålet om å gjøre om enkelte fylkesveger til riksveg ble utredet som del av transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Utredningene ble gjort iht. retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og etter innspill fra fylkeskommunene. Hverken Finnmark fylkeskommune eller Statens vegvesen vurderte fv 882 til Øksfjord og Hasvik som aktuell for omklassifisering til riksveg i henhold til kriteriene i oppdraget fra departementet. Ei heller ble strekningen løftet inn i Stortingets behandling av NTP 19.06.17
Departementet har vurdert spørsmålet om omklassifisering av fylkesveger i forbindelse med regionreformen og arbeidet med Nasjonal transportplan. Jeg viser til både Prop. 84 S (2016-2017) og Meld. St. 33 (2016-2017) der det fremgår at fylkeskommunene har spilt inn relativt få ønsker om omklassifisering fra fylkesveg til riksveg, og at departementet derfor ikke foreslår endringer i klassifiseringen av vegnettet nå. Innspillene til omklassifisering av fylkesveger vil bli vurdert videre slik at en omklassifisering kan gjennomføres før transportetatene fastsetter plangrunnlaget for neste Nasjonal transportplan. Stortinget har ikke hatt merknader til dette. Det nye innspillet fra Finnmark fylkeskommune vil bli vurdert sammen med andre innspill i det videre arbeidet.