Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1325 (2016-2017)
Innlevert: 19.06.2017
Sendt: 20.06.2017
Besvart: 28.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hvordan har kulturministeren sett for seg at denne situasjon skal løses?

Begrunnelse

I det opprinnelige mandatet til Kulturtanken står det at den nye etaten skal «Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner». I følge Kulturtanken og Kunstnernettverker er denne delen av mandatet nå ikke lenger gjeldende. Ingen kunstnere utover musikere har fått endret sine dagsatser siden 1/1 2016. Her står kunstnerlønningene helt stille i påvente av forhandlinger som ikke skal finne sted. I verste fall vil kunstnerne eller deres organisasjoner måtte forhandle direkte med 19 fylker og 12 direktekommuner, og ikke før for skoleåret 2018/19.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet besluttet i 2015 å organisere det statlige arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) som en virksomhet under Kulturdepartementet ved at Rikskonsertene fikk nytt og utvidet mandat, nytt navn (Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge), nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for DKS for alle kunstuttrykk.
Fagråd og endrede forvaltningsrutiner er på plass fra 2017. Omleggingsprosessen pågår imidlertid fortsatt. På grunn av lang planleggingshorisont i programmering og avtaleverk, gjennomføres omleggingen av skolekonsertordningen over en toårsperiode. Fra skoleåret 2018-2019 er musikkdelen av DKS-ordningen fullt ut fylkeskommunenes og kommunenes ansvar.
Kulturtanken DKS' mandat ble fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. I følge mandatet skal Kulturtanken DKS blant annet "føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner". I motsetning til tidligere Rikskonsertene, er Kulturtanken med få unntak ikke selv arbeids- eller oppdragsgiver for utøvere i DKS-ordningen. Det er derfor ikke juridisk grunnlag for at de kan være en formell forhandlingspart med kunstnerorganisasjonene på vegne av kommuner og fylkeskommuner.
Kulturdepartementet og Kulturtanken DKS har vært i dialog med KS om saken. Siden KS ikke har klare signaler på at medlemmene vil påta seg å være forhandlingspart, har dialogen ikke ført fram. Kunstnerorganisasjonene må derfor henvises til den enkelte fylkeskommune og kommune for forhandlinger. Kunstnernettverket er informert om saken i møte med Kulturdepartementet og Kulturtanken DKS 21. april i år.
Selv om Kulturtanken ikke selv kan føre forhandlinger, kan de fortsatt medvirke til å sikre riktig betaling til kunstnerne i DKS-ordningen gjennom føringer for spillemidlene til DKS. I samråd med Kulturdepartementet og Kunstnernettverket, gir Kulturtanken i 2017 følgende føring for bruk av spillemidlene til ordningen: "Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken, skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshavernes interesser skal ivaretas i henhold til åndsverkloven."
Det er fylkeskommuner og kommuner som er arbeids- og oppdragsgivere for utøverne i Den kulturelle skolesekken. Jeg er opptatt av at kunstnerne i ordningen skal ha skikkelig betaling, uavhengig av kunstfelt. Jeg forventer at alle kunstnerne betales i tråd med føringen for de totalt 270 mill. kronene fra spillemidlene til kulturformål som går til ordningen i 2017.