Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1328 (2016-2017)
Innlevert: 20.06.2017
Sendt: 20.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at Adm.dir. Jan Roger Olsens rapport til styremøte 21/6 i Flekkefjord fremstiller en generell bekymring for den faglige kvaliteten på de kirurgiske tjenestene i Flekkefjord?

Begrunnelse

Dersom det er konkrete saker som gir bekymring må dialogen skje umiddelbart mellom ansatte, ledelse i Flekkefjord for å opprette gode opplæringstilbud og rotasjoner for å sikre kvaliteten. I stedet for å ta kontakt med ansatte og ledelse i Flekkefjord tar adm.dir initiativ til dialog med fylkeslegen, uten at det er umiddelbare drøftinger med de ansatte i Flekkefjord.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den 24. april i år ble det gjennomført et felles foretaksmøte for alle de regionale helseforetakene. Jeg la i dette møtet vekt på at akuttfunksjonene ble avklart, for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018.
Foretaksmøtet vedtok at utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF skulle utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus skulle videreføres.
Det fremgår av styresak 053-2017 i Sørlandet sykehus HF - Orienteringer fra administrerende direktør, at det som ledd i oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan skal iverksettes flere tiltak for å sikre fremtidig kvalitet ved Flekkefjord sykehus. Blant tiltakene er rekruttering av fagfolk, utvikling av fagnettverk innen områdene gastrokirurgi/bukkirurgi, ortopedi og radiologi, og styrking av traumetilbud og kompetanse i akuttmottak.
Statens helsetilsyn ble i oktober 2016 varslet i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 om en alvorlig hendelse/uventet dødsfall ved Flekkefjord sykehus. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har konkludert med at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Det fremgår av styresak 053-2017 at adm. dir. ved Sørlandet sykehus ønsker dialog med Helsetilsynet med bakgrunn i denne og andre alvorlige hendelser ved Flekkefjord sykehus. Jeg kan ikke se at en slik dialog vil svekke det pågående arbeidet for å styrke kvalitet og pasientsikkerhet ved Flekkefjord sykehus.