Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1344 (2016-2017)
Innlevert: 21.06.2017
Sendt: 22.06.2017
Besvart: 07.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): I regjeringens forslag til NTP står det: «Bygging av ytre inter-city på jernbanen til Porsgrunn (Eidanger) i 2032."
Hvilke planer har regjeringen for resten av strekningen inn mot Porsgrunn stasjon?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I arbeidet med å utvikle et bedre togtilbud på Østlandet har regjeringen lagt til grunn et intercity tilbud som går til Skien, Halden, Lillehammer og Hønefoss. I NTP 2018-29 har regjeringen sikret god fremdrift på indre intercity. I Nasjonal Transportplan 2014-23 var det lagt inn minimalt med finansiering til ytre intercity – både bygging eller planlegging. Regjeringen har nå lagt inn en langt mer konkret og tydelig finansiert satsing, slik at Jernbanedirektoratet og BaneNor kan jobbe målrettet med realiseringen av prosjektet. I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er jernbaneutbyggingen på Vestfoldbanen omtalt i kap 5.6 og 13.2.
Skien er ansett som endepunkt for togtilbudet på Vestfoldbanen. Samtidig planlegger regjeringen å starte arbeidet med Grenlandsbanen i andre periode. Det vil påvirke de jernbanetekniske løsningene man skal velge for Grenlandsområdet, og hvor strekningen Porsgrunn-Skien må sees i sammenheng med både Vestfoldbanen og Grenlandsbanen.
I NTP dokumentet er det beskrevet tiltak som gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn (Eidanger) i 2032. På Strekningen Porsgrunn-Skien vil man vurdere de konkrete løsninger mer i sammenheng med Grenlandsbanen. Løsningen beskrevet for Porsgrunn vil bidra til et for en betydelig reisetidsreduksjon og kapasitetsøkning på hele Vestfoldbanen mellom Oslo og Skien. Tiltakene skal gi en kjøretid på om lag 1 time og 55 minutter til Skien og muliggjøre to tog i timen i grunnrute.