Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1351 (2016-2017)
Innlevert: 22.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvor mange kommuner har utarbeidet forskrifter om kommunale kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, når kan eldre forvente å få vedtak og til å bli satt på venteliste, hva har tilbakemeldingene i høringene i kommunene vært og hva er hovedtrekkene i innvendingene HOD har fått?

Begrunnelse

Statsråden har tidligere uttalt at lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister i eldreomsorgen skal være trådt i kraft fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Arbeidet i kommunene skulle være ferdig til 1. juli 2017. Det er gjennomført høringer i kommunene i forbindelse med forskriftsarbeidet. Da lovforslaget ble sendt på høring fra departementet i 2015, kom det en rekke innvendinger og advarsler, blant annet fra KS. KS mente regjeringen var både tvetydig og de advarte mot å ytterligere rettighetsfesting på dette området.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. For å gi kommunene tid til å innrette seg etter forslaget ble bare deler av lovendringene satt i kraft 1. juli 2016, herunder kommunens plikter til å utarbeide kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold. I informasjonsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2016 ble kommunene gjort oppmerksomme på at de resterende lovendringene skal i kraft fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Det ble presisert at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.
Helse- og omsorgsdepartementet sendte 20. januar en henvendelse til landets fylkesmenn der departementet ba om en tilbakemelding på hvor langt kommunene på det tidspunktet var kommet i prosessen med å fastsette kommunale forskrifter. Dersom det ved gjennomgangen viste seg at enkelte kommuner ikke var oppmerksomme på kommunens plikter etter lovendringene, ba departementet Fylkesmannen gjøre kommunen oppmerksom på kommunens ansvar slik at kommunene rekker å få på plass kommunale forskrifter før 1. juli i år.
Tilbakemeldingene fra fylkesmennene viste at de fleste kommunene var godt i gang og ville ha på plass vedtatt forskrift før 1. juli i år. Oversikten fra fylkesmennene viste imidlertid at 3 kommuner på det tidspunktet meldte at de ikke vil rekke fristen 1. juli i år. Vel så bekymringsfullt var det at 67 kommuner ikke hadde svart på fylkesmennenes henvendelse. Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor i brev av 28. mars i år fylkesmennene om å følge opp kommuner som ikke hadde svart og gi departementet tilbakemelding om status for disse kommunene. Videre ble fylkesmennene bedt om å særskilt følge opp de kommunene som det lå an til ikke vil ha kommunale forskrifter på plass 1. juli, med sikte på at disse får fortgang i arbeidet slik at forskriftene kan settes i kraft innen lovendringene ikraftsettes.
I statsråd 2. juni i år ble det besluttet at pasient og brukers rett til vedtak etter kommunale forskrifter og kommunens plikt til å føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold skal tre i kraft 1. juli i år.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt fylkesmennene om en endelig status over kommunenes arbeid med forskrifter per 1. juli i år.
Som det fremgår ovenfor er det etter loven kommunenes ansvar å utarbeide forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Det finnes per i dag ingen oversikt over det nærmere innholdet i kommunenes ulike forskrifter eller samlet oversikt over høringsuttalelser i de kommunale høringene.
Når det gjelder lovforslaget som sådan, jf. Prop. L. 99 (2015-2016) om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister), inneholder dette flere enkeltforslag. Det er gitt en generell omtale av høringsinstansenes uttalelser i Prop. L. nr. 99 (2015-2016) punkt 4.2. Som det fremgår der stiller nær samtlige høringsinstanser seg bak høringsforslagets intensjon og et flertall av pasient- og brukerorganisasjonene er positive til forslagene. Et flertall av høringsinstansene har imidlertid motforestillinger mot det konkrete forslaget eller deler av det. I høringsnotatets kapittel 5, 6 og 7 er det i underpunkter gjort rede for høringsinstansenes syn på de ulike delene av lovforslaget. For øvrig er høringsuttalelsene lagt ut på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester---kriterier-og-ventelister/id2438834/
I arbeidet med lovendringene har regjeringen lagt avgjørende vekt på hensynet til pasientenes og brukernes rettssikkerhet. Både en klargjøring av den enkeltes rett til sykehjemsplass og tilsvarende bolig i pasient- og brukerrettighetsloven og en plikt for kommunene til å ha kriterier for langtidsopphold, vil bidra til en mer forutsigbar rettsstilling for den enkelte og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Jeg er fornøyd med at dette nå er i ferd med å realiseres.