Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Statsråden har tidligere varslet en statlig garantiordning for bompengelån.
Når kan vi forvente en slik ordning?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God infrastruktur binder landet sammen, gjør hverdagen enklere og tryggere, og bidrar til økonomisk velstand og vekst. Dagens regjering har derfor prioritert utvikling av landets infrastruktur. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til rundt 63 mrd. kr i 2017. Veksten i bevilgninger til formål innen Nasjonal Transportplan har vært tilnærmet dobbelt så høy i denne stortingsperioden sammenlignet med de foregående perioder hvor Senterpartiet satt i regjering. Samtidig betaler bilistene samlet sett mindre i bilrelaterte nå sammenlignet med 2013. Utviklingen tilsier at det nå er en positiv balanse mellom det bilistene betaler inn i bilrelaterte avgifter og det offentliges bevilgninger til veiformål. Dette er positivt for landets bilister og alle andre brukere av veiinfrastrukturen.
Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2018-29 ble nylig behandlet i Stortinget. Planen legger opp til at det skal brukes rundt 1 064 milliarder kroner til infrastrukturinvesteringer, drift og vedlikehold de neste 12 årene. Det er verdt å merke seg at hele veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med den NTP som ble fremlagt under forrige regjering. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.
Jeg setter pris på at Senterpartiet nå ønsker informasjon om omfanget og konsekvensene av de bompengevedtak og -planer Senterpartiet tok initiativ til i sin regjeringsperiode. Dagens regjering jobber dog for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Omfanget av bompenger er derfor blitt lavere under denne regjering enn hva Senterpartiet la opp til i NTP 2014-2023. Bompengegjelden i en rekke prosjekter er slettet som følge av ekstraordinære statlige bevilgninger. En rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere. Jeg minner også om at bompengenivået kunne vært merkbart lavere dersom Stortinget hadde gitt regjeringen støtte i alle regjeringens forslag til bompengekutt, men jeg konstaterer at stortingsflertallet ofte ikke har delt H/FrP regjeringens ambisjoner og konkrete forslag om bompengekutt.
Jeg er opptatt av å finne løsninger som redusere bompengebelastningen. Et av tiltaksområdene er grep for å redusere finansieringskostnadene. I Innstilling 13 S (2015-2016) kom Stortinget med anmodning til regjeringen om å omdanne den foreslåtte rentekompensasjonsordningen for bompengeselskap til en rentetilskuddsordning for 2016. Videre ble regjeringen bedt om å vurdere andre alternative innretninger for å oppnå lavere finansierings- og innkrevingskostnader i tråd med intensjonen i bompengereformen, jf. Vedtak 71, Innst. 13 S (2015-2016)).
Mange ulike alternative innretninger har blitt vurdert, alle med det felles mål å få ned bompengebelastningen på bilistene. I denne sammenheng har også statlig garanti for bompeneglån blitt vurdert. I budsjettforslaget for 2017 svarer regjeringen ut anmodningsvedtaket fra Stortinget. Her beskrives nye rutiner for håndtering av usikkerhet i bompengeproposisjoner og den nye tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene.
Nye rutiner for håndtering av usikkerhet åpner for at man oppdaterer forutsetningen for takstberegning etterhvert som usikkerhet i finansieringsplanen elimineres. Dette skal bidra til at takstene ikke settes unødig høyt. I 2017 utgjør tilskuddsordningen 502,8 mill. kr og vil gi om lag 10 pst. takstreduksjon i riksvegprosjekt utenfor byområdene. Tilskuddet er også et viktig insentiv for gjennomføringen av bompengereformen.