Skriftlig spørsmål fra Gunvor Eldegard (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1393 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 04.07.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Gunvor Eldegard (A)

Spørsmål

Gunvor Eldegard (A): Meiner statsråden at det vil forsinka opninga av beredsskapssenteret om det skulle bli redusert i omfang, og kan statsråden bekrefta at det ikkje vil bli øvingsaktivitet med helikopter ved det planlagte senteret?

Begrunnelse

I svaret frå Justis- og beredskapsministeren på skriftleg spørsmål fra undertegna besvart 23.juni 2017 peikar statsråden på at beredskapssenteret vil kunne forsinkast med fleire år dersom føresetnadene for gjennomførig vert endra. Justis- og beredskapsministeren vektlegg fleire gonger i sitt svar betydninga av samtrening hjå beredskapsaktørane, noko det er tverrpolitisk enigheit om at er viktig for å styrka beredskapen. Svaret frå statsråden skapar uklarheit knytta til om det og skal trenast med helikopter på det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud. Det trengs derfor ei avklaring knytta til at statsråden omtalar helikoptertjenesta på ein måte i svaret som kan forstås slik at det skal trenast med helikopter på det planlagte beredskapssenteret. Det vil i så fall væra i strid med kva som står i Planbeskrivelsen som har vore ute på høyring. Under kapittel 6.1 Sammendrag av konsekvensar side 48, står det: «Helikopterflyging vil foregå som oppdrag, ikke som øvelse.»

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg kan bekrefte at det ikke er planlagt for øvingsaktivitet med helikopter på beredskapssenteret på Taraldrud.
Innholdet i konseptet for et nytt beredskapssenter ble klarlagt ved behandlingen av konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen (KS1) av denne. Det ville vært naturlig at ev. politisk uenighet rundt dette ble tatt opp høsten 2015 – før oppstart av forprosjektet - ikke nå. Dette er bakgrunnen for at jeg uttrykker bekymring for at endringer kan gi betydelige forsinkelser. Etter et forprosjekt hvor det så langt ser ut til at vi kan realisere tiltaket innenfor budsjett, raskere enn tidligere antatt, med full funksjonalitet og innenfor alle retningslinjer og regelverk, vil jeg fraråde at vi nå skal gjøre vesentlige endringer i konsept eller grunnlagsarbeid som kan svekke fremdrift og de krav til responstid og responskvalitet som er lagt til grunn.
Vi er nå i sluttfasen av ekstern kvalitetssikring (KS2) av forprosjektet, og vil deretter gå over i en fase hvor vi sammen med valgt entreprenør forbereder gjennomføring. Det er helt sentralt å ha et beslutningsgrunnlag som kan behandles politisk til høsten, og at nødvendige beslutninger da tas. Senere beslutning om iverksettelse (enn for statsbudsjettet for 2018), kan gi behov for å endre kontraktsstrategien, med behov for forberedelse og gjennomføring av nye konkurranser, med forsinkelser på inntil om lag to år. Forhold som berører flytting av noe eller all funksjonalitet andre steder, og som derfor krever særskilt utredning og prosjektering av dette, vil kunne gi forsinkelser på om lag fire år.
Det er åpenbart at ikke alle endringer av prosjektet vil gi utsettelse av etablering. Noen justeringer vil kun kreve noe prosjekteringsarbeid, og kanskje ikke gi forsinkelser i det hele tatt.