Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1420 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 07.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nav tillates å begrense sine åpningstider kraftig, krever kommunikasjon med brukere via skiftelige meldinger og IT-løsninger. Statens innbyggerundersøkelse viser også at Navs skriftlige meldinger er vanskelige å forstå. På Elverum må Nav brukere få hjelp på biblioteket fordi NAV ikke bistår nok med fortolkning og åpningstider. Mange Nav brukere er i krise og trenger er mer, ikke mindre tilgjengelig NAV.
Hva gjør statsråden for å sikre åpningstider og personlig bistand i NAV?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: I brev til Stortingets president av 24. mai i år, spørsmål til skriftlig besvarelse dok. 15:1134 (2016-2017) fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, redegjorde jeg for Arbeids- og velferdsetatens kanalstrategi, og hvordan denne strategien utøves i praksis i etaten. Jeg mener svaret jeg da ga, også er relevant for det foreliggende spørsmål og henviser derfor til svaret som ble gitt til stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.
Det er riktig at Difis innbyggerundersøkelse for 2017 viser at innbyggerne er delvis fornøyd med informasjonen som blir gitt fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Selv om dette er en liten forbedring fra 2015, er resultatet et klart tegn på at det fortsatt er rom for forbedringer. Det er derfor viktig at Arbeids- og velferdsetaten fortsetter arbeidet med å gi tydelig og relevant informasjon, i alle relevante kanaler. Det gjelder ikke minst i brev og på nett, og her arbeides det med å forbedre og forenkle informasjonen. Målet er et språk som er både klart og presist.
Det er stadig flere tjenester, både i offentlig og privat sektor, som blir digitalisert. Regjeringen har i lys av dette igangsatt et bredt anlagt arbeid for å øke bruken av digitale tjenester og øke digital kompetanse i befolkningen. Dette videreføres nå i konkrete opplærings- og veilednings-tilbud i kommunene, og der også arbeids- og velferdsforvaltningen må bidra aktivt. Jeg synes derfor det er flott at Elverum kommune kan tilby sine innbyggere bistand til å finne frem på Arbeids- og velferdsetatens nettsider i biblioteket og på kommunens servicetorg. Tilbud om enkel digital- eller språkbistand fratar på ingen måte arbeids- og velferdsforvaltningens ansvar for å veilede om sine tjenester og ytelser, men må være et supplement. Det er også slik jeg oppfatter disse tilbudene etter å ha lest oppslaget i avisen Østlendingen av 15. juli 2017.
Jeg vil følge med på den videre innføringen av kanalstrategien for å sikre at de brukere som har behov for det, f.eks. brukere med akutt bistandsbehov eller som har behov for hjelp til å tilegne seg informasjon på nett eller over telefon, kan få møte en saksbehandler ved sitt lokale NAV-kontor.