Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1436 (2016-2017)
Innlevert: 02.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Da Stortinget forenklet tiltaksstrukturen ble KIA-tiltaket sammenslått med Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Da justiskomiteen behandlet sak om kapasitet i kriminalomsorgen påpekte flertallet "at tilsvarende ordning som det har vært for Elevator gjennom KIA-tiltaket, også må være gjennom AFT-tiltaket, og ber regjeringen sikre gode nasjonale finansieringsløsninger slik at enda flere får tilbud om § 12-soning."
Hvordan har statsråden fulgt opp dette, og vil statsråden sikre at institusjonene ikke taper økonomisk?

Begrunnelse

Elevator har per nå 30 soningsplasser etter straffegjennomføringsloven §12. Elevator gir beboerne en unik mulighet til å ta tak i utfordringer i livet, og forberede alt som skal til for å lykkes med å leve et liv uten kriminalitet. I tillegg tilbyr de bo- og sosial trening, samt arbeidstrening gjennom Fretex og andre samarbeidspartnere. Oppholdet på Elevator varer fra 3-12 måneder og har fokus på en god tilbakeføring til samfunnet etter løslatelse.
På grunn av den nye tiltaksstrukturen mister beboerne et lønnsbasert tiltak og blir i tillegg overført til et tiltak som ekskluderer dem fra nødvendige ytelser, herunder omgjøring av KiA til AFT. Dette gjør at beboere ikke lengre mottar lønn men ytelse noe som igjen fører til at de ikke klarer å betale sin husleie uten at de kommer under minstesatsen. Elevator må da gå inn med støtte til beboerne, noe som gjør at de taper rundt 300 000 kroner pr år.
Da Stortinget behandlet sak om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, jf. Innst. 305 S (2014-15), påpekte flertallet følgende:

"Flertallet viser til at KIA-tiltaket nå sammenslås med Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) inn i et nytt tiltak, Arbeidsforberedende tiltak (AFT). Flertallet mener en tilsvarende ordning som det har vært for Elevator gjennom KIA-tiltaket, også må være gjennom AFT-tiltaket, og ber regjeringen sikre gode nasjonale finansieringsløsninger slik at enda flere får tilbud om § 12-soning."

Det forventes da at statsråden følger dette opp for å sikre at flere får tilbud om såkalt § 12-soning, og at tiltaket ikke blir økonomisk skadelidende.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Elevator har et tilbud om § 12 soning, som de gjennomfører på oppdrag fra Kriminalomsorgen etter en alminnelig anbudskonkurranse. Kontrakten gjelder for perioden 1.8.2014 til 1.8.2020. Straffegjennomføringsloven § 12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre soningen i en annen institusjon. Tilbudet er rettet mot innsatte som har behov for behandling, bo- og/eller arbeidstrening eller annet tilbud som ikke kan gis i fengslene.
Elevator har per i dag tilbud om 30 soningsplasser. Deltakere på disse plassene hadde fram til 1. oktober 2016 muligheter for å delta på tiltaket kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift i regi av Fretex, hvor deltakerne mottar lønn. Tiltaket kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift blir nå faset ut. Det er etablert overgangsordninger for deltakere som startet i tiltaket kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift før 1. oktober, som innebærer at de kan fullføre tiltaket på de samme vilkårene som gjaldt ved oppstart av tiltaket. I det nye tiltaket som erstatter kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift, arbeidsforberedende trening (AFT), vil ikke lenger deltakerne være ansatt som arbeidstaker i tiltaksbedriften. De vil dermed ikke motta lønn fra arbeidsgiver, men livsoppholdsytelser fra NAV.
Formålet med kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift var å gi deltakerne kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening i et skjermet arbeidsmiljø. Tiltaket har gradvis blitt trappet ned de siste årene fra et nivå på om lag 2 400 deltakere i år 2000 til et nivå på om lag 600 deltakere i 2015. Resultatene som er oppnådd med denne typen tiltak i skjermet sektor viser gjennomgående svake resultater. I det nye AFT-tiltaket vil det bli gitt et mer helhetlig og formidlingsrettet tilbud i samarbeid med ordinært arbeidsliv.
De aller fleste på §-12 soning er i en helseinstitusjon. De har normalt fri kost og losji.
De innsatte som er i AFT-tiltaket hos Elevator har imidlertid ikke fri kost og losji og vil derfor kunne få tiltakspenger. Tiltakspenger er en livsoppholdsytelse som alle som deltar på arbeidsmarkedstiltak og som ikke har rett til andre ytelser mottar. Slik tiltakssystemet nå er utformet vil ingen som deltar på opplærings- eller arbeidstreningstiltak motta lønn. Grunnen til at dette ble avviklet er blant annet at ordinær lønn og bruk av lønnstilskudd skal være forbeholdt ordinære ansettelsesforhold i ordinære virksomheter og hvor målet er fast ansettelse.
Tiltakspenger gis for alle dager som tiltaksdeltakeren faktisk deltar på tiltak, og satsen er på 365 kr. per dag, dvs. om lag 7 700 kroner i måneden. Representanten Ropstad viser til at dette kan innebære at deltakeren ikke klarer å betale sin husleie.
Det vil være uheldig om de eksisterende tiltaksplassene ved Elevator som alternativ til soning i fengsel, faller bort. Mitt departement vil derfor ta kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å se om vi kan finne hensiktsmessige løsninger.