Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1445 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 04.08.2017
Besvart: 11.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Stortinget fattet 11. mai 2017 et todelt vedtak om å endre regelverket for fosterforeldre med stønad fra Nav, slik at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre, ett vedtak om å endre regelverket, ett om "snarest" å innføre en overgangsordning inntil nye regler er på plass.
Når regner statsråden med å ha overgangsordningen på plass og med virkning fra hvilket tidspunkt?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål i Dok. 15:1315 (2016-2017). Det spørsmålet gjaldt både overgangsordning og permanente regler, men svaret fra statsråden gjaldt kun den permanente regelendringen. I svaret der sa statsråden at nye regler ikke kunne gjøres gjeldende før 1. januar 2018 fordi det er en budsjettsak. Jeg stiller meg undrende til det, siden de budsjettpostene dette omfatter på trygdens område, er overslagsbevilgninger. Fosterforeldre med slike trygdeytelser utgjør vel neppe så mange at det vil få stor betydning for disse budsjettpostene. Det er vel heller ikke slik at man ved utarbeidelse av de årlige statsbudsjettene legger inn fradrag på postene utfra et forventet antall fosterforeldre som blir syke eller arbeidsledige i løpet av et år. Om det skulle være nødvendig med justeringer, kunne vel det vært gjort i forbindelse med RNB eller ved senere budsjettkorreksjoner. Svaret fra statsråden på mitt forrige spørsmål, samt uttalelser fra statssekretærene i sommer, kan tyde på at regjeringen ikke akter å følge opp den delen av Stortingets vedtak som omhandlet å få på plass en overgangsordning snarest. I mellomtiden er det noen fosterforeldre som taper mye penger.
Regjeringen har flere virkemidler til rådighet for å få til en rask iverksetting av vedtaket om overgangsordning - en kongelig resolusjon, stille alle saker i bero til nye regler er på plass, innføre en overgangsordning med tilbakevirkende kraft, for å nevne noe.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Som jeg understreket i mitt svar til stortingsrepresentanten 23. juni i år, mener regjeringen det er viktig å legge til rette for at barn som trenger det, kan få trygge og gode fosterhjem når det er behov for det. På bakgrunn av dette har regjeringen nedsatt det utvalget jeg tidligere har vist til, som nettopp skal gjennomgå de økonomiske rammevilkårene fosterfamilier har. Forholdet til trygdeytelsene vil være en viktig del av det utvalget skal gjennomgå. Utredningen fra utvalget skal foreligge ved utgangen av 2018.
Uavhengig av utvalgets arbeid jobber mitt departement nå med å følge opp Stortingets anmodningsvedtak fra 11. mai, og tar sikte på å ha unntaksbestemmelse på plass med virkning fra 1. januar 2018. Oppfølgingen og gjennomføringen av vedtaket vil i tillegg til regelverksendringer, også kreve bevilgninger. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018.
Det er riktig, som representanten påpeker, at de trygdeytelsene det her er snakk om, dagpenger og arbeidsavklaringspenger, er overslagsbevilgninger. Stikkordet «overslagsbevilgning» innebærer imidlertid ikke at det kan gjøres endringer i vilkårene for ytelsene uten at Stortinget tar stilling til den bevilgningsendringen som vil følge. Unntaksbestemmelsene som det her er aktuelt å innføre, har økonomiske konsekvenser som ikke kan gjennomføres uten at bevilgningen økes.