Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1459 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 08.08.2017
Besvart: 14.08.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Jeg viser til det rekorddårlige været på Vestlandet som ødelegger avlinger for bønder i Rogaland. Norges Bondelag og andre etterlyser at det må på plass tiltak som raskt kan settes i gang når slike situasjoner oppstår.
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å hjelpe de rammede bøndene raskt nok, slik at de får den hjelpen de trenger?

Begrunnelse

Norges Bondelag og andre etterlyser at det må på plass tiltak som raskt kan settes i gang når det er behov. Det nevnes blant annet erstatningsordninger som er fleksible, tilskudd til landbruksveier og forskning på ny teknologi som kan forebygge ødelagte avlinger, i tillegg til at det føres en forutsigbar landbrukspolitikk med et fortsatt sterkt importvern.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg vil fyst peike på at det allereie er etablert rutinar og ordningar som bidreg til å dekke tap ein bonde får om han får skade på avlinga som skuldast klimatiske forhold. Ordninga er ikkje nokon form for inntektsgaranti, men skal vere eit tryggleiksnett i år med klimatiske utfordringar. Avlingsskadeordninga vert finansiert av middel over jordbruksavtala og staten og jordbruket er einige om innhaldet i regelverket.
Når det gjeld situasjonen på Vestlandet, er styresmaktene kjent med at det har vore mykje dårleg vêr. Det vil likevel vere vanskeleg å seie noko om omfanget av moglege avlingsskader før vekstsesongen nærmar seg slutten. Bøndene kan finne informasjon om avlingsskadeordninga både på Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet sine nettsider. Lokale landbruksmyndigheiter vil óg kunne gi informasjon om ordninga.