Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2016-2017)
Innlevert: 11.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Besvart: 31.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden før skolestart ta initiativ til å gi barn i grunnskolen med diabetes 1 refusjon for stikkefri blodsukkermåler og overlate til HELFO å vurdere hvilke andre pasientgrupper som det neste året kan fases inn i refusjonssystemet for slik blodsukkermåling?

Begrunnelse

Om noen dager er det skolestart. Da setter mer enn 2500 barn under 15 år seg ved skolepulten med sin diabetes 1. Noen av dem må måle blodsukkeret 4-6 ganger i løpet skoledagen. For noen av de yngste elevene må lærerne bistå eller være med og passe tiden mellom hver måling. Hjemme eller på jobb går foreldrene med bekymring for om oppfølgingen av barnet er god nok.
Det finnes nå gode måleapparater som gjør at barna kan slippe med et stikk hver 14. dag, men som måler kontinuerlig – med en skanner og som samtidig sender oppdateringen rett på mobilen til mor eller far. Målingene kan også sendes helsepersonell, hvis det er behov for å følge opp tettere i en periode.
Når kvaliteten på målingene også er mer enn god nok, er det hensynet til pasienten som må veie tyngst. I Norge har metodevurderingen av Abbots stikkefrie blodsukkermåler Freestyle Libre nå blitt skyggeboksing mellom metode og ulike aktører i helsebyråkratiet. Å gi barna moderne måleapparater vil gi store praktiske fordeler for barna og gi foreldrene trygghet. Dette vil utgjøre en stor forbedring i hverdagen til mange familier og vil være et viktig skritt i å skape pasientens helsetjeneste, ikke minst er det et viktig skritt i våre politiske løfter om å spille på lag med de pårørende.
Metoden er godkjent og metodevurdert i flere andre land, blant annet Frankrike. I Sverige gis det full refusjon.
Undertegnede mener de er på å tide å innføre refusjon for alle med diabetes 1, og at det ikke lenger er noen gode grunner til å utsette dette. Å innføre refusjon allerede nå for barn i grunnskolen vil lett la seg gjennomføre, så kan HELFO, som forvalter alle refusjoner knyttet til førstelinjetjenesten i helsesektoren, fase inn resten av pasientene fortløpende neste år.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: FreeStyle Libre er et nytt produkt, og det er usikkert hvilke pasienter produktet er mest relevant for samt hvor stor nytte pasientene vil få av produktet. På bakgrunn av dette bestilte Bestillerforum RHF i systemet for Nye metoder i juni 2016 en hurtig metodevurdering av FreeStyle Libre og tilsvarende systemer for egenmåling av glukose i vevsvæske ved diabetes, fra Folkehelseinstituttet. Bestillingen er basert på en samlet vurdering av bl.a. faglige innspill samt at en metodevurdering vil kunne forventes å bidra til avklaring av finansieringsansvaret for metoden.
En første versjon av metodevurderingen ble ferdigstilt i juni 2017. Rapporten måtte suppleres med ytterligere dokumentasjon for å forbedre beslutningsgrunnlaget. Dette skjedde i tett dialog mellom de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og leverandøren av produktet. Revidert rapport har blitt behandlet i system for Nye metoder av Bestillerforum RHF den 21. august 2017. Bestillerforum RHF har på sitt møte utkvittert rapporten som nå skal behandles videre og tjene som beslutningsgrunnlag for en eventuell innføring av metoden.
Ved innføring av nye metoder eller produkter i helsetjenesten er det viktig at avgjørelser om offentlig finansiering bygger på et godt beslutningsgrunnlag uavhengig av finansieringsordning, og at beslutninger baseres på de prioriteringskriteriene som Stortinget har sluttet seg til. Dette skal bidra til å sikre likeverdig tilgang til nye metoder på tvers av ulike pasientgrupper.
Når det gjelder spørsmålet om og hvilke pasientgrupper, herunder barn, som skal få tilgang til glukosemåleren, så vil system for Nye metoder ta stilling til dette på eget grunnlag.