Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1474 (2016-2017)
Innlevert: 11.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden syte før at Volda sjukehus blir definert som eit akuttsjukehus med traumefunksjon, vil statsråden syte før at helgestenginga av akuttkirurgi vert oppheva og vil statsråden sikre at basale akuttfunksjonar i Volda ikkje blir planlagt funksjonsfordelt/sentralisert til Ålesund sjukehus?

Begrunnelse

Volda sjukehus har ikkje hatt traumefunksjon dei siste åra, til tross for at sjukehuset oppfyller alle krav til akuttsjukehus med traumefunksjon. Alle samanliknbare sjukehus i Norge har traumefunksjon. Også i ny revidert traumeplan fyller Volda sjukehus opp alle krav. No må pasientar etter boka fraktast heilt til Ålesund, og det vil kunne føre til at pasientar vil omkomme eller få dårlegare prognose på grunn av transporttida.
I Nasjonal helse- og sjukehusplan blei det eit nasjonalt vedtak om at akuttkirurgi skal vidareførast i Volda. Likevel opplever ein lokalt at vedtaket som helseføretaket har gjort, er ullent og inneber at det skal oppfyllast i eit samarbeid mellom sjukehus, altså at ein ikkje er sikra grunnleggande akuttilbod i Volda, slik Stortinget la til grunn.
Helgestenginga av kirurgien ved Volda inneber at alle pasientar må reise til Ålesund, sjølv om kirurgar er lønna ved Volda og går vakt 24/7. Dei har ikkje lov å ta i mot akuttinnleggingar i helg. Ordninga er unødvendig, tungvint for pasientane og belastande. Det er og ei ressurskrevjande løysing, der ambulansane i helg i stor grad vert brukt til transport.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan sluttet Stortinget seg til de overordnede føringene for innholdet i ulike kategorier sykehus. Utformingen av tilbudet ved det enkelte sykehus må være i tråd med Stortingets føringer, men den konkrete tilpasningen må gjøres lokalt.
I foretaksmøtet 4. mai 2017 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å avklare akuttfunksjonene i sykehusene. I møtet ble det vist til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjoner mellom sykehus, og at organiseringen bør understøtte dette.
Styret i Helse Midt-Norge behandlet sak om avklaring av kirurgisk akuttberedskap ved sykehusene i regionen 9. mars 2017, og sluttet seg til vedtakene til styret i Helse Møre og Romsdal. Dette innebærer at det for kommende utviklingsplanperiode legges til grunn at det skal opprettholdes et akuttkirurgisk tilbud ved Volda sjukehus, men at dette forutsetter et tettere samarbeid mellom fagmiljøene ved sykehusene i Ålesund og Volda.
Når det gjelder traumefunksjonen ved Volda sjukehus, er dette en beslutning som ligger til det regionale helseforetaket. De regionale helseforetakene har styrebehandlet forslag til nasjonal traumeplan som er utarbeidet på et felles oppdrag fra de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge vedtok forslag til nasjonal traumeplan i møte 22. juni 2017. Det fremgår av styresaken at planen ikke vil medføre endring i nåværende sykehusstruktur og oppgavedeling. St. Olavs Hospital HF skal fortsatt være traumesenter, Ålesund sjukehus er akuttsykehus med traumefunksjon med mer omfattende behandlingsansvar og sykehusene i Molde, Namsos og Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon. Volda sjukehus og Kristiansund sjukehus vil fortsatt være akuttsjukehus uten traumefunksjon.