Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1496 (2016-2017)
Innlevert: 18.08.2017
Sendt: 21.08.2017
Besvart: 28.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvilke konkrete forslag til å styrke allmenngjøringsordningen vil regjeringen fremme?

Begrunnelse

I en artikkel på db.no viser statsråd Hauglie til punkt om allmenngjøring som et tiltak fra regjeringen mot arbeidslivskriminalitet. Sitat fra saken «Allmenngjøring av tariffavtaler i bransjer der de ansvarlige partene mener det er nødvendig. Dette har også styrket Arbeidstilsynets sanksjons- og tilsynsmuligheter.»
Arbeiderpartiet har som kjent lagt frem forslag nylig i Stortinget om å styrke allmenngjøringsordningen og gjøre det enklere å ta den i bruk, blant annet ved å forenkle dokumentasjonskravet. Regjeringspartiene stemte den gang imot forslaget.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Allmenngjøringsordningen er et viktig tiltak mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen er klar på at ordningen skal videreføres.
Allmenngjøring av tariffavtaler er et virkemiddel som kan tas i bruk når partene anser at det er nødvendig. Omfanget av allmengjøring har økt jevnt de siste årene, og i øyeblikket gjelder det allmenngjøringsforskrifter i åtte forskjellige bransjer. Ytterligere en bransje (overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet) er under vurdering nå.
Regjeringen har siden tiltredelsen lagt vekt på å styrke håndhevingen og etterlevelsen av reglene. Når Tariffnemnda vedtar allmenngjøringsforskrifter utløses det et eget sett av håndhevingsmekanismer (informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere, innsynsrett for tillitsvalgte og oppdragsgivers solidaransvar for lønn og feriepenger). I 2015 ble det også vedtatt å skjerpe strafferammene for brudd på allmenngjøringsforskriftene, fra kun bøtestraff til fengselsstraff. Det ble samtidig innført straffeansvar for oppdragsgivers brudd på informasjons- og påseplikten.
I strategien mot arbeidslivskriminalitet er det en rekke andre tiltak som styrker håndhevingen av regelverket, blant annet mer samordnet og effektivt tilsyn, nye dokumentasjonskrav for virksomheter som sender arbeidstakere på midlertidige oppdrag til Norge, og mer og bedre samarbeid på tvers av landegrensene.
Partene i arbeidslivet har en helt sentral rolle i allmenngjøringsordningen, og eventuelle endringer i ordningen må skje i samarbeid og forståelse med dem. Departementet har hatt dialog med partene om ordningen, og denne dialogen vil fortsette. Regjeringen planlegger imidlertid ingen konkrete lovforslag for å gjøre endringer i allmenngjøringsordningen nå.