Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1502 (2016-2017)
Innlevert: 21.08.2017
Sendt: 22.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvilke planer har samferdselsministeren for bedring av togtilbudet sør for Ski etter at Follobanen tas i bruk?

Begrunnelse

Nylig ble det gjort kjent at det vil ta flere år etter åpningen av Follobanen før det blir flere tog sør for Ski. Når det brukes mange milliarder kroner på å bygge nytt dobbeltspor Oslo-Ski, er det rett og slett uforståelig at det ikke samtidig legges opp til bedring i togtilbudet.
Her må Samferdselsdepartementet og underliggende etater innta en langt mer offensiv rolle. Det bygges tross alt nye jernbanestrekninger for at det skal kjøres flere tog.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Utviklingen av togtilbudet er nærmere beskrevet i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029.
Follobanen er et helt avgjørende prosjekt for å kunne utvikle et markedsbasert togtilbud i korridoren sør for Oslo. Prosjektet gir i seg selv en kraftig reduksjon i reisetiden (11 minutter redusert reisetid) mellom Oslo og Ski og byene videre sørover. I tillegg frigjøres kapasitet på eksiterende bane mellom Oslo og Ski ved at store deler av togtrafikken overføres til den nye tunellen. Dette gir mulighet til å utvikle et attraktivt lokaltogtilbud for reisende i Oslo syd, Oppegård og Ski på det gamle dobbeltsporet. Jernbanedirektoratet opplyser at det legges opp til kvartérsavganger på lokaltoget mellom Ski-Oslo-Stabekk (linje L2) når Follobanen etter planen åpner i desember 2021. For de reisende fra de fleste stasjonene langs denne banen betyr dette dobbelt så mange avganger som i dag.
Jernbanedirektoratet arbeider samtidig med å se på om det kan være rom for å tilby flere avganger og høyere kapasitet for reisende fra Ås. Det var i utgangspunktet ikke lagt opp til flere avganger for regiontog (linje R20) og lokaltog (linje L21 og L22) videre sørover fra Ski før utbyggingen gjennom Moss er fullført i 2024. Strekningen mellom Ski og Moss er dobbeltsporet, men på de siste 2,2 kilometer fra Sandbukta inn til Moss er det kun ett spor. Denne enkeltsporstrekningen er en flaskehals som begrenser hvor mange tog som kan kjøre mellom Ski og Moss. På strekningen er det heller ingen stasjoner som har tre spor som gjør det mulig å vende tog slik at en kunne kjøre flere tog på deler av strekningen. I tillegg vil reisetiden for disse togene bli redusert fra 20-24 minutter i dag til 11 minutter mellom Ski og Oslo når Follobanen åpner.
Det er altså ikke riktig, slik enkelte medier har hevdet, at man må vente i ti år før noen forbedringer vil oppleves som følge av investeringene i jernbanen på Østfoldbanen. Follobanen gir et bedre tilbud allerede fra den åpner, særlig i form av kraftig redusert reisetid og for reisende på lokaltoget mellom Ski og Oslo. Andre store effekter av prosjektet oppnår vi etter hvert som en del andre tiltak i korridoren er på plass. Dette gjelder først og fremst byggingen av dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Onsøy-Seut (Fredrikstad). Regjeringen legger opp til at begge disse parsellene ferdigstilles i løpet av 2024. Når disse prosjektene er ferdigstilt, vil det være kapasitet til å utvide tilbudet med flere tog enn i dag sør for Ski. Tilbudet kan deretter gradvis forbedres ytterligere etter hvert som tiltakene i Ruteplan 2027 realiseres.