Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1534 (2016-2017)
Innlevert: 29.08.2017
Sendt: 29.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Det har nylig kommet frem at stasjonene sør for Ski på Østfoldbanen ikke vil få flere avganger før i 2027.
Hvordan skal samferdselsministeren sikre fortgang i byggeprosessen og vil ministeren innføre kompenserende tiltak nå, som for eksempel å sikre at R20 stopper på Ås og Vestby?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Utviklingen av togtilbudet er nærmere beskrevet i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029. Jeg vil videre vise til mitt svar på spørsmål 1502 fra stortingsrepresentant Sverre Myrli som omhandler en del av den samme problemstillingen som tas opp i dette spørsmålet.
Kapasiteten i jernbanenettet i Østlandsområdet er på kapasitetsgrensen, og det er vanskelig å presse inn flere tog på den eksisterende infrastrukturen. I Nasjonal transportplan 2018-2029 ligger det inne kraftig vekst i bevilgninger til jernbaneinvesteringer. Mange prosjekt som har vært omtalt tidligere blir nå foreslått gjennomført og finansiert. Selv med en kraftig vekst i bevilgninger tar det tid å gjennomføre så store prosjekter. Det er derfor viktig at vi jobber målrettet med å realisere de planene som foreligger innenfor den tidsramme og de kostnader Stortinget har sluttet seg til gjennom behandlingen av NTP.
Åpning av Follobanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Ski til om lag 11 minutter når tunnelen åpner i 2021. Dette gir en reisetid mellom f.eks. Oslo og Ås på 16 minutter, mens den samme reisen i dag tar 28 minutter. En tilsvarende reisetidsreduksjon kommer alle reisende mellom Oslo og stasjonene sør for Ski til gode.
Uavhengig av utbyggingsprosjektene vurderer Jernbanedirektoratet hvilke forbedringer i togtilbudet det er mulig å innføre på kort sikt, uten at det går ut over punktlighet og regularitet i togtrafikken. Direktoratet ser spesielt på hvilke muligheter vi har for å øke kapasiteten ved å sette inn dobbeltdekkere som innsatstog i rushtiden, og om InterCity-togene på strekningen Oslo–Halden kan stoppe på Ås utenom rushtiden.