Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1545 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 05.09.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Nå legges det kommunale asylmottaket Solbakken Asylmottak i Florø ned er det i region Vest ikke lenger kommunale asylmottak igjen.
Hvordan er dette i tråd med Stortingets vedtak om å sikre kommunale mottak og retningslinjene om at hver region skal sørge for at de kommunale skal ha en hensiktsmessig andel, og hvordan vil statsråden sørge for at regionene handler i tråd med UDIs interne rutiner og Stortingets vedtak?

Begrunnelse

I Innstillinga til representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak (2016-2017) viser en samla komite til at UDI sine eigne rutiner for avvikling av mottak (IM 2010- 039) seier at:

"Regionene rangerer egne mottak for å identifisere hvor mange og hvilke avtaler som må sies opp for å oppnå oppdragets måltall. Rangeringen skal skje etter følgende prinsipp: (...)."

I punkt 4 står følgende:

"Ulike kategorier driftsoperatører skal være representert, og kommunale driftsoperatører skal utgjøre en hensiktsmessig andel."

Et flertall i Stortinget vedtok også i vår følgende:

"Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å styrke de ideelle og kommunale driftsoperatørenes andel i asylmottaksmarkedet."

Regiondirektøren i UDI Vest har uttalt til Firda-posten 31. august følgende:

"Vi ser heilskapleg, nasjonalt på det, og ikkje lokalt. UDI har i ein heilskapleg vurdering i stor grad skjerma dei kommunale driftsoperatørane. Delen kommunale leverandørar etter så mange rundar med nedlegging har samla sett auka."

Hvis Solbakken blir lagt ned er det ingen kommunale mottak i region Vest.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er en rekke hensyn som skal veies opp mot hverandre når Utlendingsdirektoratet skal opprette og legge ned asylmottak. Hensynet til at det skal være en balanse mellom kommunale, ideelle og private aktører er ett av disse.
Fra utløpet av 2015 har lave asylankomster ført til et behov for å nedskalere mottaks-kapasiteten. Av asylmottakene som har blitt lagt ned finnes det mottak driftet av både private, kommunale og ideelle aktører. Nedskaleringen av mottakskapasiteten har ført til en betydelig økning i andelen asylsøkere som bor i mottak driftet av kommunale aktører.
I tillegg til at UDI i praksis har styrket de kommunale driftsoperatørenes andel av mottaksmarkedet, er instruksen til UDI om innkvartering av asylsøkere under oppdatering. Det vil her bli sikret at Stortingets føringer blir ivaretatt. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at nedleggelse av et kommunalt mottak i seg selv ikke er et brudd på retningslinjene til UDI eller i strid med Stortingets vedtak.
Grunnet en helhetsvurdering av særlige utfordringer i Flora kommune har Justis- og beredskapsdepartementet som et unntakstilfelle gitt instruks til UDI om at driften ved Solbakken asylmottak i Florø skal videreføres. Eksisterende kriterier for opprettelse og nedleggelse av mottak påvirkes ikke av denne instruksen.