Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:470 (2017-2018)
Innlevert: 07.12.2017
Sendt: 08.12.2017
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 13.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Nancy P. Anti (Sp)

Spørsmål

Nancy P. Anti (Sp): Har statsråden satt seg inn i forskningsrapporten «Reindriftas hverdag» fra Samisk nasjonalt kompetansesenter(SANKS) og har statsråden en plan for tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i reindrifta med tanke på psykososiale forhold?

Begrunnelse

Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus ved psykologspesialist Snefrid Møllersen la våren 2016 frem rapport for forskningsprosjektet «Reindriftas hverdag».
Rapporten omhandler psykososiale forhold i arbeidsmiljøet, og funnene der må sies å være oppsiktsvekkende. Forskningen er et grundig arbeid der alle trinn i forskningsprosessen er forankret i et tett, gjensidig forpliktende samarbeid mellom forskere og reindriftsutøvere.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: I samband med tingingane om ei ny reindriftsavtale for avtaleåret 2017/2018, vart partane samde om å setje ned ei arbeidsgruppe som skulle sjå nærare på innretning og organisering av HMS-tiltak i reindrifta. I sluttprotokollen frå tingingane vart det mellom anna sagt dette:

"Avtalepartene er enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe på inntil 8 personer, herunder oppnevnes 2 av NRL, 2 oppnevnes av LMD og 1 oppnevnes av Sametinget. SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norsk landbruksrådgivning og Matmerk/KSL inviteres til å delta i arbeidsgruppen. LMD leder arbeidsgruppen, og Landbruksdirektoratet er sekretariat.
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan HMS-tiltak i reindriften kan ivaretas og organiseres. Sentralt i utredningen er å se på hvordan HMS-tiltak i jordbruket ivaretas, herunder muligheten for om evt. Norsk landbruksrådgivning også kan følge opp HMS-tiltak i reindriften."

Arbeidsgruppa vart oppnemnd i september 2017, og gruppa avslutta arbeidet sitt i byrjinga av november. Rapporten skal presenterast for avtalepartane 18. desember. Eg er kjend med at SANKS-rapporten "Reindriftas hverdag" har vore eit av fleire viktige dokument inn i arbeidsgruppa sitt arbeid.
Arbeidsgruppa sine tilrådingar vil no bli vurdert av avtalepartane. Frå mi side vil eg framhalde at den vidare oppfølginga har høg prioritet. Det er naudsynt å få på plass grunnlaget for ei systematisering og forankring av HMS-arbeidet i reindrifta, både med omsyn til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.