Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1148 (2017-2018)
Innlevert: 12.03.2018
Sendt: 12.03.2018
Besvart: 16.03.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Nina Sandberg (A)

Spørsmål

Nina Sandberg (A): Ser statsråden verdien av å innføre familievennlige strukturelle tiltak for bedre kjønnsbalanse slik SIMULA har gjort, og vil statsråden legge til rette for at slike tiltak innføres i sektoren som sådan?

Begrunnelse

Forskningsinstituttet SIMULA har innført en familievennlig bonus for sine ansatte: Alle som får barn, får 25.000 kroner i bonus. I tillegg får nybakte foreldre som jobber med doktorgrad, fire måneders ekstra finansiering. NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener babybonus er et steg i riktig retning for et mer likestilt arbeidsliv. En studie i Forskningsrådets BALANSE-prosjekt viser at balansen mellom jobb og familie er en barriere mot likestilling i akademia. Spørsmålet om kjønnsbalanse handler også om arbeidsplassens kultur og struktur for likestilling.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Regjeringen legger stor vekt på likestilling, og den politiske plattformen understreker at regjeringen vil styrke likestillingen i samfunnet og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å kombinere familie- og arbeidsliv. Det er lett å slutte seg til verdien av familievennlige strukturelle tiltak. Akademia er på mange områder preget av glidende overganger mellom arbeid og fritid, og balansen mellom jobb og familie kan være et hinder for likestilling. Jeg mener derfor det er positivt og viktig at virksomheter innenfor forskning og høyere utdanning tar utfordringene på alvor, setter høye mål for likestilling og følger dem opp med tiltak som gir resultater.
Simula er et aksjeselskap, eid av Kunnskapsdepartementet. Som aksjeselskap står Simula friere enn mange andre virksomheter i universitets- og høyskolesektoren til å bruke en del virkemidler for å få bedre likestillingen. Simula har arbeidet aktivt med likestilling i lang tid, og jeg mener det er bra at selskapet bruker fleksibiliteten organisasjonsmodellen gir til å få bedre likestilling, integrering og fleksibilitet.
Jeg er opptatt av at også universiteter og høyskoler legger vekt på arbeidet med likestilling, og dette er reflektert i de målene departementet har satt for institusjonene. Statlige universiteter og høyskoler må imidlertid følge et annet regelverk enn aksjeselskaper, og kan ikke gi økonomisk bonus til ansatte som får barn. Jeg forutsetter at universitets- og høyskolesektoren fortsetter å jobbe for likestilling innenfor de rammene som gjelder i det statlige tariffområdet og i samsvar med øvrig regelverk for statlige virksomheter.
Jeg vil for øvrig vise til at det er tilrettelagt for stipendiater, postdoktorer og spesialist-kandidater som får barn. I § 2-3 andre og tredje ledd i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat er det fastsatt at bl.a. svangerskapspermisjoner fører til automatisk forlengelse av åremålet.