Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:229 (2018-2019)
Innlevert: 25.10.2018
Sendt: 25.10.2018
Besvart: 02.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kirsti Leirtrø (A)

Spørsmål

Kirsti Leirtrø (A): I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen.
Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?

Begrunnelse

På spørsmål nr. 2321 fra undertegnede til Forsvarsministeren om Forsvarsbyggs mandat for innløsning av boliger i rød støysone i Ørland kommune svarer forsvarsministeren blant annet følgende:
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets innsigelsesbehandling ble det fra miljømyndighetens side presisert at det er lite ønskelig å videreføre bygninger med støyfølsomt bruksformål. Videre svarer han at dersom Ørland kommune nå mener at de vedtatte reguleringsbestemmelsene ikke balanserer de totale samfunnsmessige interessene på en god nok måte kan kommunen som planmyndighet foreslå igangsetting av nye reguleringsplanprosesser.
Støygruppa og Ørland kommune er uenig med Forsvarsbygg i tolkningene, og mangelen på individuell behandling. Dette dreier seg både om støyisolering og bruksrett, og ikke minst kravet om fradeling av tomt for boligen forsvarsbygg kjøper ut.
Trøndelag fylkeskommune har gjort følgende vedtak i saken, som også støtter kommune og gårdbrukerne.
Fylkestinget i Trøndelag mener det er viktig å finne løsninger som legger et godt grunnlag for videreutvikling og ikke avvikling av landbruket i rød støysone.
Fylkestinget i Trøndelag henstiller til kommunen om å snarest mulig å avklare med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny reguleringsplan kan løse situasjonen, og om dette kan gjøres innenfor en tidshorisont som ikke medfører ytterligere belastning på de involverte beboerne, eller om det finnes raskere måter å løse dette på der flere departement involverer seg samtidig i møte med kommunen.
Fylkestinget i Trøndelag ber Forsvarsministeren bidra til at Forsvarsbygg får nødvendige fullmakter til å finne fleksible løsninger som avklarer situasjonen for de involverte beboerne på en konstruktiv måte.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon definerer akseptabelt støynivå for eksisterende støyfølsom bebyggelse utenfor kampflybasen. Der støykravene i reguleringsplanen ikke kan oppnås ved bygningsmessige tiltak, får grunneiere tilbud om innløsning. Grunneiere som takker nei til tilbud om innløsning, skal ifølge reguleringsplanen sikres innendørs lydnivå på 42 dB.
Ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av reguleringsplanen i 2015, ble det lagt vekt på at det er lite ønskelig å videreføre støyfølsom bebyggelse i rød støysone på grunn av de høye utendørs støynivåene.
Det er Ørland kommune og Forsvarsbygg som har ansvar for oppfølging og gjennomføring av den vedtatte reguleringsplanen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i tvil om en endring av planen vil løse de utfordringene som har oppstått, dersom man fortsatt skal legge til grunn de faglig anbefalte støykravene for våningshus. Dersom partene likevel mener det er nødvendig å endre støykravene eller andre forhold i planen, kan de selv ta initiativ til dette.