Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:867 (2018-2019)
Innlevert: 31.01.2019
Sendt: 01.02.2019
Besvart: 07.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): En verge i Trondheim stjal 200 000 kr fra kontoen til et utviklingshemmet brødrepar og 40 000 kr fra tre andre. Kort tid etter at underslaget ble oppdaget, døde vergen. Krav ble rettet mot dødsboet, men kravet fikk lav prioritet og brødreparet led tap på 130 000 kr. Staten er kun ansvarlig for tapet hvis staten har gjort feil. Resultatet blir urimelig for de som rammes.
Vil statsråden ta initiativ til å endre reglene slik at personer under vergemål sikres mot tap vergemålet har utsatt dem for?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Innledningsvis bemerker jeg at det ikke vil være riktig av meg å kommentere den konkrete saken.
Utgangspunktet er – og bør være – at det er skadevolder, og ikke staten, som er erstatningsansvarlig for økonomisk tap som følge av straffbare handlinger eller andre skadevoldende handlinger.
Staten har ansvaret for en god vergemålsforvaltning, også når det gjelder valg av verge og oppfølgning av vergene. Det betyr at statens ansvar for konsekvensene av vergenes handlinger følger av alminnelige regler om statens erstatningsansvar. Staten har ikke ansvar utover dette.
Jeg har forståelse for at det kan oppleves urimelig at vergehaver ikke får tilbake det beløpet som vergen har underslått. Departementet går for tiden gjennom flere sider ved vergemålsordningen, og det vil i den forbindelse kunne være aktuelt å se nærmere på om det bør etableres en ordning som kan dekke denne type tap.