Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1205 (2018-2019)
Innlevert: 12.03.2019
Sendt: 13.03.2019
Besvart: 19.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sørge for at Kystruten også i fremtiden blir et viktig samferdselstilbud for kystens folk og vil samferdselsministeren sørge for at også fremtidens hurtigruter har kapasitet til å ta med bil og yte denne ekstraservicen kystens befolkning til nå har hatt med Hurtigruta?

Begrunnelse

Hvert år fraktes 25 000 biler med Hurtigruten.
Og for kystens folk er dette et tilbud som er spesielt viktig. Vi vet alle hvordan vær- og kjøreforhold kan variere og at stengte veier og fjelloverganger er vanlig spesielt i vintermånedene. F.eks. når Saltfjellet er stengt pga. uvær og ferger på RV17 er innstilt, er hurtigruten eneste alternativ hvis man skal denne strekningen med bil.
Diverse medier melder denne uken at Havila Kystruten AS skal produsere nye hurtigruteskip uten fasiliteter for transport av bil.
Krav til bilkapasitet har ikke vært et anbudskriterium for hurtigrutedriften. Men hurtigruten har "alltid" tatt med biler og skipene som ble bygd etter 1980 hadde både bilheis og bildekk.
Hvis den nye kystruten blir uten bildekk, vil dette klart svekke reisetilbudene for kystbefolkningen, og kystruten vil bli et enda mer ensidig turistprodukt. Med 25000-40000 færre distansereisende, vil de miste inntekter og goodwill blant dem som i dag bruker hurtigruten. For meg er hurtigruten et samferdselstilbud for kystbefolkningen i tillegg til å være en fantastisk turistcruise.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Kystruta Bergen-Kirkenes er ein viktig del av transporttilbodet langs kysten. Eg er oppteken av at kystsamfunna også i tida framover skal ha eit godt sjøtransporttilbod. I april 2018 inngjekk Samferdselsdepartement kontraktar med Hurtigruten-konsernet og Havila-konsernet om å betene kystruta frå 2021-2030. Vilkåra i desse kontraktane er i all hovudsak ei vidareføring av dei same vilkåra for tenesta som dag. I tillegg vert det stilt nye klima- og miljøkrav. Regjeringa har stilt krav som tek vare på behova langs kysten, og som sikrar at tenesta framleis skal gå til dei same 34 hamnene som tidlegare, kvar dag heile året. Om lag 8 mrd. kroner skal brukast på kystrutetilbodet dei neste åra.
Staten har ikkje stilt krav til bilkapasitet verken i gjeldande eller tidligare kontraktar. Hurtigruten AS har likevel tilbode bilplassar på eiget initiativ.
Krava til transportkapasitet må vere i samsvar med statsstøttereglane i EØS-avtalen. Dette inneber at dei statlege krava må vere avgrensa til tenester som ikkje blir levert på kommersielle vilkår. Det vert difor heller ikkje stilt krav til bilkapasitet i kontraktane som gjeld frå 2021.
Kapasitetskrava er framleis minstekrav, og det er fullt mogleg for leverandørane å tilby bilkapasitet viss dei ønskjer det. Havila Kystruten AS har nyst uttala at dei vil tilby ni bilplassar om bord på kvart skip.
Kystrutetenesta er ikkje berre ein viktig transportteneste for busetjinga på kysten, ho er og viktig for den lokale næringa. Ut i den kommande avtaleperioden vil vi sjå nærare på kva krav som bør stillast i det neste anbodet for å sikre at transporttilbodet vil vere tilfredsstillande også etter 2030.