Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:33 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 07.10.2019
Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Jeg ser det som svært positivt at Justisdepartementet nå vil undersøke konsekvensene halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp.
Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?

Begrunnelse

Det opplyses i Advokatbladet 1. oktober at Justisdepartementet har bedt Vista Analyse å gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av advokater som helt eller delvis jobber under offentlig salær.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Evalueringen det vises til i spørsmålet er regjeringens svar på anmodningsvedtak nr. 276, 16. desember 2016:

«Stortinget ber regjeringen evaluere endringen av salærforskriften hva gjelder godtgjørelse ved reisefravær i løpet av tre år og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Evalueringen skal således ta for seg endringen i reisegodtgjørelsen som trådte i kraft 1. januar 2017 og hvordan den har virket frem til i dag. Oppdraget ble tildelt eksterne konsulenter i juni 2019 og rapport skal foreligge i desember. Konsekvenser som følge av strukturendringer i domstolene, som foreslått i NOU 2019: 17, er ikke en del av mandatet.
Domstolkommisjonen har for øvrig vurdert hvilke konsekvenser deres forslag vil ha for reisekostnader. På side 195 i NOU 2019: 17 fremgår det at:

«Hvis strukturforslaget gjennomføres, er det mye som taler for at de samlede reiseutgiftene til offentlig oppnevnte aktører vil bli lavere enn om dagens struktur videreføres. Reisekostnadsandelen er typisk lavere i mer befolkningstette områder, og disse områdene har generelt god tilgang til lokale advokater, tolker og sakkyndige.»

Jeg legger til grunn at funn fra evalueringen kan brukes til å si noe om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelse vil få ved eventuelle strukturendringer i domstolene. Dette er det grunn til å se nærmere på.