Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:240 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 07.11.2019
Besvart: 14.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I Prop. 1 S (2019-2020) sier Justis- og beredskapsdepartementet at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor.
Hvilke politidistrikt gjelder dette, og hvor høy andel av innbyggerne i hvert av disse politidistriktene vil ha over 45 minutter kjøretid til nærmeste passkontor?

Begrunnelse

Det vises til følgende formulering i prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet under «Struktur for utferding av pass og nasjonale ID-kort»:

«Justis- og beredskapsdepartementet viser til Stortingets vedtak nr. 1002 (2017–2018). I Prop. 28 S (2018–2019) har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt ein struktur for utferdig av pass og nasjonale ID-kort på bakgrunn av ei faglig tilråding frå Politidirektoratet. Avgjerda tok utgangspunkt i målet om at 90 pst. av innbyggjarane i kvart distrikt skal ha maksimalt 45 minuttar køyretid til nærmaste passkontor. I sju politidistrikt gjer likevel internasjonale krav og forventningar til kvalitet og sikkerheit i utferdinga at målet ikkje vert nådd.»

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]