Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:591 (2019-2020)
Innlevert: 17.12.2019
Sendt: 18.12.2019
Besvart: 20.12.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Mener kulturministeren at musikk- og kulturskolene er et rent kulturpolitisk prosjekt, eller at det også er viktig at disse er forankret i kunnskapspolitikken?

Begrunnelse

NOU 2019:23 Ny Opplæringslov ble nylig lagt frem. Her foreslår utvalget å flytte bestemmelsen om musikk- og kulturskoler ut av opplæringsloven og inn i kulturloven.
Kulturskolen har alltid vært tett knyttet til skoleverket. Det har derfor vært naturlig at de har vært del av opplæringsloven. Flere kulturskolelærere jobber i dag i kombinerte stillinger i grunnskolen parallelt med arbeidet i kulturskolen. Dette er positivt både for den enkelte lærer som kan jobbe i større stillingsprosent og for elevene som opplever større sammenheng mellom kunstfagene i skolen og undervisningen i kulturskolen. Dette samarbeidet er også viktig for grunnskolen, da de får lærere med mye større kompetanse i de estetiske fagene.
Den kunnskapspolitiske forankringen til kulturskolene bidrar til å styrke samarbeidet med skoleverket. At kulturskolelærerne også har vært omfattet av opplæringsloven gjør det enklere for den enkelte kommune å utarbeide gode samarbeidsformer.
Da den generelle kulturloven ble innført under regjeringen Stoltenberg II var lovens målsetting å gi kultursektoren større tyngde og klarere status som offentlig ansvarsområde. Det var en sterk allmenn enighet om at loven var viktig for å fremme kulturvirksomhet, for å unngå at kulturen i det nye inntektssystemet ble nedprioritert av kommunene og fylkeskommunene. I denne loven er det ikke gitt rom for at departementet kan utforme forskrifter. Samtidig vil forskriftsfesting vært viktig for kulturskolene, eksempelvis ved at man her kan si noe om egenbetaling, ventelister og kompetanse blant de ansatte i kulturskolen.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Kunnskapsministeren og jeg er godt i gang med arbeidet med en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, hvor kulturskolen er et viktig tema. Bakgrunnen for at vi samarbeider om denne meldingen er at vi ønsker å se virkemidlene i barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for i størst mulig grad å komme barn og unge til gode. Å se kultur- og kunnskapspolitikken i sammenheng er derfor viktig.
I Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens Kraft. Kulturpolitikk for framtida understreker regjeringen kulturens betydning for dannelse og demokratibygging. Dette gjelder ikke minst for barn og unge. Både kultur- og kunnskapssektoren medvirker sammen og hver for seg til å oppnå dette, og god koordinering er viktig for å sette kulturfeltet i stand til å medvirke til barn og unges dannelsesprosess. Kulturskolen er et sentralt virkemiddel hvor barn kan lære seg å mestre ulike kunst- og kulturuttrykk. Samtidig er dens tette kobling mot utdanningssektoren viktig for blant annet å sikre et godt samarbeid med barnehage, skole og SFO. En fortsatt forankring av kulturskolen i kunnskapspolitikken vil derfor være viktig.