Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:737 (2019-2020)
Innlevert: 20.01.2020
Sendt: 20.01.2020
Besvart: 27.01.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Vil statsråden se til at rivning av det viktige kulturminnet Y-blokka ikke blir påbegynt så lenge saken er klaget inn og ligger til behandling hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen?

Begrunnelse

Departementet har gjort vedtak om at det viktige kulturminnet Y-blokka i regjeringskvartalet skal rives etter at Fylkesmannen ba om ny vurdering, og Statsbygg varsler at de vil gjennomføre rivningen på nyåret. Saken er klaget inn til Stortingets ombudsmann for forvaltningen av blant andre Fortidsminneforeningen, som peker på at det gjort flere feil i planprosessen, og at alternativer ikke er blitt tilstrekkelig utredet slik bygningsloven krever.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: I henhold til opprinnelig plan skulle arbeidet med å rive Y-blokken startet i oktober 2019. Etter en omfattende saksbehandling i Oslo kommune, hos Fylkesmannen og i departementet, ble rivetillatelsen stadfestet i desember 2019. Oslo kommune ga 13. desember igangsettingstillatelse. Klager på igangsettingstillatelsen er nå til behandling, og skal avgjøres av Fylkesmannen. Riving blir ikke igangsatt mens denne saksbehandlingen pågår.
Saken er parallelt klaget inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen har foreløpig ikke, etter det jeg er kjent med, tatt stilling til om saken skal tas til behandling.
Når det gjelder videre fremdrift i arbeidet med å bygge opp regjeringskvartalet, vil ytterligere forsinkelser i rivingen av Y-blokken medføre kostnader i størrelsesorden 5-10 millioner kroner om rivingen ikke kommer i gang innen februar, og 30-50 millioner kroner per måned fra og med april.
Jeg vil ta stilling til spørsmålet om tidspunkt for igangsettelse av riving av Y-blokken når klagen på igangsettingstillatelsen er avgjort og Sivilombudsmannen har tatt stilling til om han behandler klagesaken eller ikke.