Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:896 (2019-2020)
Innlevert: 07.02.2020
Sendt: 10.02.2020
Besvart: 19.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvilke restriksjoner vil statsråden innføre for å hindre at det oppstår en ny epidemi av tobakksavhengighet som følge av at salg av nikotinholdige e-sigaretter blir lovlig på det norske markedet?

Begrunnelse

I løpet av 2020 blir det tillatt å selge nikotinholdige e-sigaretter på det norske markedet. Verdens helseorganisasjon understreker at nikotinholdige e-sigaretter er farlige og bør reguleres. USA har 13 års erfaring med slike produkter. Amerikanske helsemyndigheter peker på en eksplosiv vekst av e-sigarett-røyking blant ungdom, og omtaler fenomenet som en epidemi. I 2018 brukte 3,6 millioner amerikanske ungdommer e-sigaretter. Amerikanske myndigheter på flere forvaltningsnivåer planlegger nå å innføre strengere restriksjoner på nikotinholdige e-sigaretter.
I forbindelse med at han igjen overtok ansvaret for norsk tobakkspolitikk, uttalte helse- og omsorgsministeren overfor Dagens Medisin (24. januar 2020) at «tobakksindustrien har grunn til å skjelve i buksene». I Dagens Næringsliv (1. februar 2020) fremkommer det imidlertid at det ikke er planer om kampanjer for å informere om farene ved å røyke e-sigaretter, det er ikke planer om å forby smakstilsetninger eller begrense tillatte smaker, og det er generelt ikke planlagt mottiltak for å begrense bruken og forebygge nikotinavhengighet. Statsråden selv avviser at det vil stilles krav om nøytrale pakninger, slik han har innført for andre tobakksprodukter. Ifølge Helsedirektoratet er det ikke avklart hvorvidt e-sigaretter vil omfattes av oppstillingsforbudet som gjelder tobakksvarer for øvrig.
Da lovendringen om å tillate nikotinholdige e-sigaretter ble lagt frem, ble det påpekt at det finnes lite sikker kunnskap om helserisikoen ved e-sigaretter. Det ble også understreket at en liberalisering av reguleringen av e-sigaretter måtte «sees i sammenheng med tiltak for å begrense utbredelsen av e-sigaretter til ikke-røykere, særlig barn og unge» (Prop. 142L (2015-2016)). Erfaringene fra USA har gitt oss mer kunnskap om helserisikoen ved e-sigaretter, samt potensialet dette produktet utgjør for en ny epidemi av nikotinavhengighet blant ungdom.
Tobakksindustrien opplever en enorm vekst innen salg av e-sigaretter. Dersom statsråden mener alvor med sitt utspill om at industrien skal «skjelve i buksene», bør han synliggjøre hvordan han planlegger å begrense utbredelsen av disse produktene, og unngå en epidemi slik man har sett i USA.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten viser til en artikkel om e-sigaretter i Dagens Næringsliv 1. februar 2020, hvor jeg er knapt sitert. Jeg vil vise til nytt intervju med avisen som ble publisert 4. februar.
Det er ikke riktig at det ikke er planlagt kampanjer om e-sigaretter. Legemiddelverket, som vil bli ansvarlig myndighet for produktreguleringen av e-sigaretter, har planlagt en informasjonskampanje knyttet til e-sigarettenes inntreden på det norske markedet.
Det er videre ikke riktig at jeg ikke har planer om mottiltak for å hindre bruk av e-sigaretter blant unge. Som jeg varslet i Dagens Næringsliv ønsker jeg å se nærmere på behovet for innstramninger i regelverket for e-sigaretter. Departementet er i ferd med å utrede hvilke tiltak som vil være mest effektive og hensiktsmessige i lys av ny kunnskap.
E-sigaretter med nikotin vil bli lovlig å selge i Norge når EUs tobakksdirektiv trer i kraft her. Departementet forventer at direktivet vil innlemmes i EØS-avtalen i 2020, men det er fortsatt knyttet til usikkerhet til tidslinjen da prosessen i EU ikke er ferdigstilt. Deretter må Stortinget gi sitt samtykke til innlemmelsen. Etter at det nye regelverket trer i kraft, skal alle e-sigaretter registreres hos Legemiddelverket, som har en saksbehandlingstid på opptil seks måneder.
Det er derfor ikke trolig at e-sigaretter med nikotin vil komme på det norske markedet før i 2021. Jeg vil komme tilbake til eventuelle nye tiltak på området i god tid før dette.